ZŠ Vratislavova, Vratislavova 64/13, Praha 2, 120 00

Stav a vývoj mikroklimatu je v úzké souvislosti s vodním režimem krajiny. Vodní režim (tzv. malý vodní cyklus) v městském prostředí je v mnohém odlišný od vodního režimu ve venkovské krajině či v člověkem téměř nedotčené přírodě. Ve velkoměstech nacházíme jen malé množství vodních ploch a vodních toků. Naopak je zde velké zastoupení nepropustných povrchů, které zakrývají půdu a mění tak její vlastnosti. Tím nepřímo ovlivňují i vlastnosti vzduchu a výskyt rostlin a živočichů. Jedním z významných důsledků je změna mikroklimatu. Zpravidla se jedná o změnu negativní.

Žáci zkoumají vodní poměry ve vybraných lokalitách a současně se seznamují s danou problematikou také teoreticky.

Projektové aktivity (klíčové označeny *):

  • * Zkouška vsakování na různých typech povrchů
  • * Vodní cyklus v městské krajině
  • * Mapování a analýza vodních prvků
  • Posouzení kvality vody ve vodním toku nebo nádrži
  • * Shrnutí, zhodnocení, návrhy na zlepšení