ZŠ U Krčského lesa, Jánošíkova 1320, Praha 4 - Krč, 142 00

Přírodní prostředí města není samo o sobě schopné odstraňovat množství odpadu, který občané vyprodukují, proto je třeba cíleně a ekologicky s odpadem nakládat a odpad druhotně využívat. Žáci v projektovém dni měří vzálenosti hnízd na sběrné nádoby, zkoumají jejich naplněnost, kvalitu vytřídění i čistotu okolí a hledají návrhy pro zlepšení zjištěné situace.

Problematika

Nevhodné nakládání s odpady představuje velké riziko pro životní prostředí. Tím, že většina vznikajících odpadů stále končí na skládkách odpadů nebo ve spalovnách, dochází ke znečišťování obnovitelných přírodních zdrojů (voda, vzduch) a k vyčerpávání přírodních zdrojů neobnovitelných (nerostných surovin, fosilních paliv). Odpady je třeba chápat jako cenné suroviny, které mohou být dále využity k výrobě nových věcí. Základním cílem tohoto programu je seznámit žáky s problematikou nakládání s odpady z domácností v jejich ekoregionu. V první části programu si žáci rozšíří své znalosti o jednotlivých druzích odpadu, které běžně vznikají v domácnostech (vytříditelné odpady jako papír, plast, sklo a nápojové kartony, nebezpečné odpady, bioodpady, odpady podléhající zpětnému odběru), možnostech jejich třídění a nakládání s nimi (sběrná hnízda, velkoobjemové kontejnery, sběrné dvory) a o jejich následném materiálovém využití. Ve druhé části programu žáci v malých skupinkách zpracují v terénu vlastní projekt, který je zaměřen na odvození souvislostí mezi donáškovou vzdáleností ke sběrným místům a intenzitou třídění jednotlivých odpadů. Žáci by měli získat reálnou představu o tom, že velké množství odpadů, které končí ve směsném odpadu je vytříditelné a dále využitelné.

Cíle

 1. Žák vlastními slovy vyjádří, co je to odpad.
 2. Žák seřadí způsoby nakládání s odpady podle hierarchie nakládání s odpady.
 3. Žák uvede alespoň 5 příkladů vytříditelných složek z komunálního odpadu.
 4. Žák vysvětlí, co je to materiálové využití odpadu.
 5. Žák odůvodní, proč je žádoucí třídit odpad a materiálově jej využívat.
 6. Žák prokáže dovednost používat měřící pásmo nebo krokoměr
 7. Žák předvede vyhledání nejbližšího sběrného dvora na internetové síti a vyhledá také termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů.
 8. Žák navrhne a obhájí řešení problémů, které vyplynuly z práce z terénu.
 9. Žák se naučí samostatně hovořit k danému tématu před ostatními žáky a před videokamerou

Pomůcky

Brožura (podle počtu žáků, kopie); pomůcky na hru „Separace odpadů v domácnosti“; - 2 * 20 lístečků s názvy odpadů; - barevné papíry A4 symbolizující barevné kontejnery - tj. černý, modrý, zelený, žlutý, hnědý, oranžový, červený a kartu se sběrným dvorem, velkoobjemovým kontejnerem a zpětným odběrem); popisky rolí (dle počtu žáků) a visačky; pracovní listy na zapisování sběrných míst pro každou skupinu; 30 x vytištěný dotazník; počítač s přístupem na internet pro každou skupinu; pásmo či krokoměr do každé skupiny; 3 x fotoaparát; 3 velký papír na POSTER; mapa s označenými ulicemi pro každou skupinu; hygienické rukavice pro každého žáka; lepidlo, nůžky, fixy; pravítko do každé skupiny; psací potřeby na zapisování

Klíčová slova

Odpad

Odpad je movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Z pohledu práva přesně odpad definuje zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, kde jsou uvedeny i příslušné definice a povinnosti týkající se odpadů v České republice.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad


Separace (třídění) odpadu

Hlavním účelem třídění odpadu je zredukovat objem celkového komunálního odpadu a vytřídit z něj ty složky, které je možné dále využívat. Tříděním odpadu snižujeme množství odpadu ukládaného na skládky nebo spáleného ve spalovnách odpadu. Třídění odpadu pomáhá vytvářet ekonomický produkt - recyklát.

http://www.trideniodpadu.cz/trideniodpadu.cz/Uvod.html


Nádoby na separovaný (tříděný) sběr odpadu

Barevné nádoby o objemu od 240 l do 3 m3, někdy i více. Používají se plastové popelnice, kontejnery s upraveným víkem, nebo zvony - vždy záleží na tom, jaké auto tyto nádoby vyprazdňuje.

http://www.jaktridit.cz/odpady/jak.html


Materiálové využití opadů (recyklace)

Náhrada prvotních surovin látkami získanými z odpadů, které lze považovat za druhotné suroviny, nebo využití látkových vlastností odpadů k původnímu účelu nebo k jiným účelům, s výjimkou bezprostředního získání energie (definice ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech)

http://www.ekodesign.cz/materialove-vyuziti-odpadu


Upozornění

Silné stránky

 • Práce s pásmem či krokoměrem
 • Rozdělení rolí a spolupráce pracovních týmů
 • Úvod do problematiky, aktivizující hra a podpora studentů k myšlení a seberealizaci

Slabé stránky

 • Důraz na čistotu okolí sběrných nádob nikoli na čistotu vytřídění
 • Měření vzdálenosti sběrných hnízd v jednom úseku nezohledňuje blízkost hnízd ležících v jiných úsecích
 • Nerovnoměrné rozložení  popelnic v jednotlivých úsecích 

Příležitosti

 • Měření vzdálenosti nádob na separovaný odpad a směsný odpad od konkrétní adresy
 • Možnost odvození souvislostí mezi donáškovou vzdáleností ke sběrným hnízdům a intenzitou třídění odpadu
 • Možnost podrobného zmapování nakládání s odpady v blízkém okolí školy

Hrozby

 • Odvoz odpadu během terénní práce (některé popelnice jsou prázdné)
 • Porušení hygienických zásad (příliš tenké rukavice)
 • Kovová pásma – nebezpečí pořezání

Skupiny

Křídy

 • Kristýna Hůšová (9.A)
  kartografka
 • Kateřina Vránová (9.A)
  fotografka
 • Gabriela Soukalová (9.A)
  počítačová expertka
 • Tereza Syrová (9.A)
  analytička
 • Veronika Kolaříková (9.A)
  zapisovatelka
 • Aneta Pištorová (9.A)
  socioložka

PROEKO

 • Michal Janšta (9.A)
  fotograf
 • Alexandr Bank (9.A)
  kartograf
 • Hana Hubálková (9.A)
  zapisovatelka
 • Šárka Vaňourná (9.A)
  analytička
 • Bára Pospíšilová (9.A)
  socioložka, počítačová expertka

Odpaďáci

 • Pavlína Rašková (9.C)
  kartografka
 • Tereza Pelcová (9.C)
  analytička
 • Adam Chuchel (9.C)
  sociolog
 • Barbora Kotěšovcová (9.C)
  zapisovatelka
 • Markéta Straková (9.C)
  fotografka

Popeláři

 • Tomáš Nový (9.C)
  kartograf
 • Martin Pelc (9.C)
  fotograf
 • Anna Záveská (9.C)
  socioložka, počítačová expertka
 • Hillary Tranová (9.C)
  zapisovatelka
 • Hanča Nguyenová (9.C)
  analytička

Zprávy

Křídy

Výstupy naleznete níže


PROEKO

Výstupy naleznete níže


Odpaďáci

Výstupy naleznete níže


Popeláři

Výstupy naleznete níže