ZŠ Resslova, Resslova 10/308, Praha 2, 120 00

Zelené plochy plní v městském prostředí řadu nenahraditelných funkcí. Žáci během projektového dne tyto funkce poznají, seznámí se s památnými stromy v okolí školy, v městském parku vyberou podle kritérií stromy, které si zaslouží být součástí naučné dendrologické stezky, kterou navrhnou a ke které vytvoří naučné cedule

Problematika

Zelené plochy, skupiny stromů či solitéry, bývaly vždy nedílným prvkem městské zástavby. Dnes jsou stále součástí urbanistických záměrů, ale většinou splňují jen roli estetického doplňku. Jejich původní, důležité, funkce ustupují před stále se rozšiřující zástavbou či zvyšujícími se nároky na automobilovou dopravu, kde se například kácení stromů stává nesprávným řešením snižování nehodovosti.Pomineme-li nejdůležitější funkci zeleně ve městě, a to schopnost fotosyntézy, jež je úbytkem ploch značně oslabena, nalezneme další problémy, které rozšiřování zástavby přináší. Se vzrůstajícím podílem asfaltových či betonových ploch na úkor těch zelených stoupá v létě průměrná teplota ve městech, zvyšuje se prašnost a obecně se zhoršují podmínky k dýchání, což dnes, v době navyšujícího se počtu respiračních onemocnění, představuje velký problém.Program by měl žákům nastínit důvody a význam městské zeleně, poukázat na problémy s jakými se dnes v tomto směru můžeme setkat a jak vůbec zeleň ve městě chránit. Umožní jim seznámit se v přímém kontaktu s blízkou parkovou plochou v okolí školy a památným stromem, pokud se takový v blízkosti nachází.

Cíle

 1. Žák vlastními slovy vyjádří princip fotosyntézy.
 2. Žák vlastními slovy vyjádří, co je památný strom, zdůvodní, proč se vyhlašuje, a na mapě městské části ukáže, kde se jaký druh nachází.
 3. Žák vyjmenuje alespoň 5 ze 6 základních funkcí zeleně ve městě.
 4. Žák uvede alespoň 3 zákazy a příkazy, které platí v městské zeleni.
 5. Žák ve skupině vybere podle předem stanovených kritérií dva stromy z parkové zeleně, vytvoří jeho fotografickou a výtvarnou dokumentaci.
 6. Žák ve skupině vytvoří pomocí vlastních fotografií, informací z určovacího klíče a internetu 2 dendrologické tabule s vybranými stromy.
 7. Žák ve skupině prezentuje ostatním žákům své výstupy a fotografie z terénu.

Pomůcky

Brožura (podle počtu žáků, kopie), Popisky rolí (dle počtu žáků) + visačky na ně, 3 x fotoaparát (zkontrolovat nabité baterieJ, karty, kabely pro přenos dat), 8 kostek cukru, 4 kelímky s vodou, 4 dendrologické klíče či příručky, Balení uhlů + balení vlhčených, kapesníků na utření rukou , 8 papírů na nákres kůry, 4 psací podložky , 4 tištěné pracovní listy do terénu na zápisky o stromu, 4 krejčovské metry, 4 tištěné mapy parku Židovské pece do terénu , Návrh naučné tabule elektronicky, Mapa parku Židovské pece elektronicky, Pamětní disk na uchování dat a fotek (lektor)

Klíčová slova

Městský tepelný ostrov

městská zástavba, která vykazuje znatelně vyšších teplot než její okolí. Hlavní příčinou je překrytí původní plochy vegetace pozemními komunikacemi a budovami, které nemají schopnost přijímané sluneční záření upotřebit a přeměnit na chemickou či jinou energii, jak tomu probíhá u vyšších rostlin.

http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A9_tepeln%C3%A9_ostrovy


Mobilní zeleň

zeleň v nádobách, které je možné za pomoci techniky přemístit. Je používána jako dekorativní prvek, ale také k dlouhodobé, nebo krátkodobé uzávěře komunikace. Vzhledem k umístění na rušných komunikacích, není možné jednoduše provádět zálivku, její údržba je tak nákladná.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mobiln%C3%AD_zele%C5%88


Památný strom

mimořádně významný strom, skupina nebo stromořadí, které vyhlašuje odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. K jejich označení se používá malý státní znak ČR. Tyto stromy požívají zvláštní ochrany včetně ochranného pásma, v němž není dovolena žádná škodlivá činnost pro památný strom, např. výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace.


Veřejná zeleň

zeleň, která slouží veřejnému užívání, a to: ucelené soubory stromů, keřů, travnatých a květinových ploch ojediněle rostoucí stromy, keře, samostatné trávníky, květinové záhony i jednotlivé nádoby s okrasnými rostlinami na veřejně přístupných místech, doplňková zařízení (cesty, venkovní schodiště, terasy, zídky, přístřešky, lavičky, dětská hřiště, pískoviště a vodní nádrže).

http://www.praha2.cz/default.aspx?ido=201&sh=1466455803 otázka č. 13


Biopotraviny

bioprodukty vypěstované postupy ekologického zemědělství, tedy bez použití umělých hnojiv, škodlivých chemických postřiků či geneticky modifikovaných organismů.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Biopotraviny


Upozornění

Silné stránky

 • Práce a vyhledávání informace pomocí klíče
 • Skupinová práce v terénu
 • Aktivizující hra na začátku programu

Slabé stránky

 • Nepřítomnost památného stromu
 • Závislost na větším počtu PC
 • Náročnost závěrečné části na čas a organizaci

Příležitosti

 • Závěrečná veřejná prezentace výstupů
 • Seznámení se s netradičními druhy stromů
 • Prožitek z práce v terénu

Hrozby

 • Špatné počasí
 • Přítomnost narkomanů, bezdomovců, injekčních stříkaček
 • Přítomnost dětského hřiště (někteří žáci mají tendenci preferovat zábavu na volném hřišti před samotným mapováním parku)

Skupiny

České lípy

 • Pavel Phan (6.A)
  fotograf
 • Michaela Skučková (6.A)
  kartografka
 • Diana Vaňková (6.A)
  zapisovatelka
 • Klára Máchová (6.A)
  výtvarnice
 • Eliška Fridrichová (6.A)
  dendroložka

Sojky

 • Kateřina Lanauerová (6.A)
  dendroložka
 • Jakub Sajler (6.A)
  výtvarník
 • Viktorie Telska (6.A)
  zapisovatelka
 • Julie Landauerová (6.A)
  kartografka
 • Lucie Čtvrtečková (6.A)
  fotografka

Listnatí

 • Kateřina Trnková (6.A)
  dendroložka
 • Philippe A. Ndiaye (6.A)
  výtvarník
 • Matěj Zloch (6.A)
  zapisovatel
 • Sámí Laovici (6.A)
  kartograf
 • Roman Lev (6.A)
  fotograf

Leader team

 • Matěj Novák (6.A)
  fotograf
 • Sebastián Bednář (6.A)
  kartograf
 • Adam Filla (6.A)
  zapisovatel
 • Jan Vojtíšek (6.A)
  výtvarník
 • Kamila Petrušková (6.A)
  dendroložka

Zprávy

České lípy

Výstupy naleznete níže


Sojky

Výstupy naleznete níže


Listnatí

Výstupy naleznete níže


Leader team

Výstupy naleznete níže