ZŠ Profesora Švejcara, Mráčkova 3090, Praha 4, 140 00

Kumulace zásob v městském prostředí je důvodem výskytu synantropních organismů, z nichž velká část je nositelem člověku nebezpečných parazitů. Žáci ověřují v terénu pracovní hypotézy, které se týkají schopnosti městského ekosystému regulovat stavy potkanů, holubů, zdivočelých koček, ale i množství psích exkrementů či invazi klíněnky jírovcové.

Problematika

Nahromadění zásob v městském prostředí je hlavním důvodem výskytu synantropních organismů, z nichž velká část je nositelem či přenašečem člověku nebezpečných parazitů. Krysu, která byla nejvýznamnějším středověkým městským škůdcem, nahradil v novověkých městech vlhkomilný potkan. Současná evropská města se také potýkají s přílišným výskytem holubů a v oblasti rostlinných škůdců s invazí klíněnky jírovcové, která má ovšem negativní dopad na člověka spíše tím, že zabraňuje jírovcům ve fotosyntéze, snižuje jejich schopnost produkovat kyslík a vázat v sobě CO2 a jiné škodliviny. Také nezodpovědní majitelé psích mazlíčků přispívají značnou měrou k šíření škodlivých parazitů. I přes stále přibývající varianty úklidu psích exkrementů (koše se speciálními pytlíky, pojízdné sběrače, vyhrazená zeleň) stojí možnost vyřešení tohoto problému na ochotě (či lenosti) po svém čtyřnohém příteli uklidit. Výše uvedení škůdci jsou jen základním výčtem toho, s čím se můžeme ve městě setkat, avšak většina z nich je závažným a častým zdrojem onemocnění a parazitů, jež jsou přenositelní na člověka. Dokáže městský ekosystém sám regulovat tyto problémy nebo je vždy nezbytný zásah člověka?

Cíle

 1. Žák vlastními slovy vyjádří, co je to škůdce.
 2. Žák vyjmenuje 4 nejdůležitější problémy s městskými škůdci.
 3. Žák vyjmenuje 6 základních funkcí zeleně ve městě.
 4. Žák dokáže vyjmenovat některá onemocnění, jež od jednotlivých škůdců hrozí.
 5. Žáci je schopen vyjmenovat některá opatření proti jednotlivým škůdcům.
 6. Žáci ve skupině vytvoří mapu okolí školy s vyznačenými nálezy pobytových známek škůdců.
 7. Žáci ve skupině navrhnou možné způsoby řešení problematiky škůdců v okolí své školy.
 8. Žáci jsou schopni ve skupině odprezentovat své výstupy, návrhy a fotografie z terénu.

Pomůcky

Brožura (podle počtu žáků, kopie); popisky rolí (dle počtu žáků) + visačky na ně; 3 x fotoaparát; pokud to lze, ukázku napadeného listí klíněnou; zalaminované fotky onemocnění; zalamivanou fotku bobků od hlodavců; seznam otázek na hru Krok vpřed; kartičky škůdců na hru; izolepu na jejich připevnění; 4x formulář „zpráva o nálezu“ pro zapisovatele do terénu; 4x formulář na potvrzování jednotlivých hypotéz (klíněna, potkan, holub, psí výkaly) do každé skupiny…čili 12 ks dohromady (dobré mít náhradní v zásobě); 4x formulář na závěrečnou zprávu; A4 papírová mapa lokality (pro každou skupinu jiná); arch balícího papíru na překreslení mapy; fixy na překreslení mapy

Klíčová slova

Dezinfekce

Likvidace choroboplodných zárodků. Opatření zneškodňujících mikroorganismy pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných zásahů.

http://www.deratizace.com/dezinfekce/


Dezinsekce

Hubení škodlivého hmyzu a jiných členovců.  Zaměřuje se především na hmyz žijící v blízkosti lidí, někdy se však provádí preventivně v přírodě (např. postřik ploch po povodních proti přemnožení komárů)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Dezinsekce


Synantropní organismus

Druh, jenž se přizpůsobil blízkosti člověka a jeho sídlišť. Nachází zde potravu, úkryt a místo pro rozmnožování a odchov mláďat. Mezi tyto druhy patří např. rybenka, poštolka, potkan či holub

http://inldf.mendelu.cz/ldf/ustavy/ochrana/EZ_synantropie.pdf


Škůdce

Často synantropní druh, který se přemnožuje v blízkosti lidských sídel a svým způsobem života a nadměrným výskytem působí újmy na majetku i lidském zdraví.

Jenny Andresková a Kamila Šimůnková, autorky metodik


Kultura

Kultura je souhrn hmotných a duchovních hodnot vytvořených lidstvem (stavby, tradice, jazyk, náboženství....)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kultura


Upozornění

Silné stránky

 • Konečné porovnání lokalit

Slabé stránky

 • Často nepřítomnost pobytové známky potkana, občas klíněnky
 • Nepochopení práce s hypotézami
 • Náročnost terénní části na organizaci
 • Závislost na dostupnosti zajímavých lokalit
 • Proměnlivý zájem studentů

Příležitosti

 • Možnost návrhů pro veřejnost, jak zlepšit stav (nejen) v okolí školy
 • Osobní prožitek z terénní práce
 • Nový pohled na známé městské lokality
 • Možnost uplatnění vlastního názoru na proměny míst v čase

Hrozby

 • Při nedostatečném upozornění lektora na závěrečné požadavky hrozí odbytí a rychlé zpracování výstupů
 • Nezájem o problematiku a nedostatečná motivace samostatného učitele se může přenést na třídu

Skupiny

Lichožrouti

 • Iva Ondříčková (7.B)
  fotografka
 • Kačka Kotrbová (7.B)
  zapisovatelka
 • Míša Drhová (7.B)
  kartograf
 • Michal Nguyen (7.B)
  mapovatel psích exkrementů
 • Míša Raplová (7.B)
  mapovatelka Klíněnky jírovcové, mapovatelka Potkana obecného

Škodíci

 • Zuzana Augustinová (7.B)
  fotografka
 • Kristýna Jašková (7.B)
  zapisovatelka
 • Aneta Hazdrová (7.B)
  mapovatelka Potkana obecného, mapovatelka Klíněnky jírovcové
 • Jan Kubeček (7.B)
  kartograf
 • Marko Takáč (7.B)
  mapovatel zdivočelých holubů

Nuďáci…=o

 • Magda Hájková (7.B)
  fotografka
 • Lucie Korálková (7.B)
  zapisovatelka
 • David Zelenka (7.B)
  mapovatel psích exkrementů
 • Tomáš Kloček (7.B)
  mapovatel odpadků
 • Lucie Choděrová (7.B)
  mapovatelka škůdců
 • Lukáš Pavlačík (7.B)
  kartograf

Zprávy

Lichožrouti

Výstupy naleznete níže


Škodíci

Výstupy naleznete níže


Nuďáci…=o

Výstupy naleznete níže