ZŠ Profesora Švejcara, Mráčkova 3090, Praha 4, 140 00

Městské prostředí musí promyšleně a šetrně zacházet s každým volným a nevyužívaným prostorem. Žáci v průběhu projektového dne navštíví brownfield, zkoumají genia loci a navrhují jeho revitalizaci s ohledem na různé skupiny obyvatel města.

Problematika

Základní myšlenkou celého programu je podpořit vnímání žáků městského prostředí a to především takzvaných deprimujících zón a narušených pozemků, jinak také známých pod pojmem brownfields, tak aby žáci dokázali ocenit atmosféru daných míst, důležitost jejich opětovného využití a to především v širších souvislostech celého regionu. Žáci by si na vlastní kůži měli vyzkoušet, jak může developerský projekt ovlivnit identitu daného místa, jakým způsobem pozmění image oblasti a jaký dopad bude mít tato změna na obyvatele nejbližšího okolí. Udržitelný rozvoj měst je klíčovou otázkou budoucnosti našich sídel. Problematika využití urbánních půd, suburbanizace (nekontrolovaný rozrůstání měst) a regenerace brownfields patří mezi palčivé otázky současného urbanismu. Tento program by měl žákům ukázat, kdo všechno může ovlivnit plánování měst a především zdůraznit nezbytnou roli občanů v celém procesu. Součástí programu bude návrh revitalizace konkrétního místa v daném ekoregionu a především kritické zhodnocení takového projektu, posouzení ekonomického, ekologického a sociálního dopadu na danou lokalitu.

Cíle

 1. Žák vlastními slovy vyjádří, co je to brownfield.
 2. Žák vlastními slovy vyjádří, co je to brownfield.
 3. Žák předvede argumentaci, proč je lepší stavět na brownfields než na zelené louce.
 4. Žák vyjmenuje alespoň 5 negativních dopadů suburbanizace.
 5. Žák vyjmenuje a vysvětlí tři základní principy udržitelného rozvoje.
 6. Žák se aktivně zúčastní ankety.
 7. Žák navrhne pomocí týmové práce revitalizaci brownfieldu.
 8. Žák popíše ostatním žákům svůj projekt revitalizace brownfieldu a vysvětlí, jaký dopad bude mít navrhovaný projekt na okolí, obyvatele, životní prostředí a ekonomický rozvoj.

Pomůcky

Brožura (podle počtu žáků, kopie), 2 krabičky od sirek (Hra kompaktní město), Popisky rolí (dle počtu žáků), 3 x fotoaparát (zkontrolovat nabité baterky J, karty, kabely pro přenos dat), baterky (prohlídka skladů-exkurze, není nutné, žákům postačily mobily), 3x podkladová mapa A1 brownfieldu, 3x sada stavebních barevných kostek, 3x papír s legendou (umožní žákům popsat funkce staveb), 3x kartičky s kritérii a jejich popisem, Pastelky, fixy, nůžky, 1x květina hodnot s lístky, pamětní disk na uchování dat a fotek (lektor)

Klíčová slova

Brownfield (hnědé pole)

Pojmem brownfield rozumíme nemovitost (pozemek, objekt, areál), která: - je nedostatečně využívaná, je zanedbaná a případně i kontaminovaná - nelze ji vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace - vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity

http://www.czechinvest.org/brownfieldy


Greenfield (zelené pole/louky)

Dosud nezastavěné území, které je využíváno jako zemědělská půda nebo přírodní plocha a je určeno pro novou výstavbu. Nachází se mimo kompaktní zástavbu na okrajích měst.

http://www.suburbanizace.cz/slovnicek.htm


Genius loci (duch místa)

V římské mytologii byl Genius loci duch či bůžek, ochraňující určité místo, často býval zobrazován jako had. V dnešní době je tento výraz užíván hlavně v architektuře a umění pro místa, která mají zvláštní, jedinečnou, charakteristickou, typickou, nenapodobitelnou atmosféru.

http://en.wikipedia.org/wiki/Genius_loci


Suburbanizace

Proces stěhování rezidenčních, komerčních a dalších funkcí z jádrového města do jeho zázemí; jinak také stěhování obyvatelstva a jeho aktivit z jádra do zázemí.

http://www.suburbanizace.cz/slovnicek.htm


Upozornění

Silné stránky

 • Aktivizující hry na začátku programu
 • Rozdělení rolí, jmenovky
 • Metodické pomůcky: kostky, slepá mapa…usnadní prostorovou představivost žáka

Slabé stránky

 • Náročnost závěrečné části na čas a organizaci
 • Květina hodnot – žáci se aktivně neúčastní hodnocení (možné doporučení: žáci hodnotí své projekty vzájemně)
 • Komplexní popsání projektu a jeho analýzy, přesto že žáci dobře pracují při tvorbě, nejsou schopni popsat výsledný projekt vlastními slovy (možné doporučení: osnova závěrečné zprávy)

Příležitosti

 • Možnost exkurze v brownfieldu (nejen osobní návštěva, ale i výklad)
 • Práce s projektem podle metody Charettes
 • Komplexní hodnocení projektů

Hrozby

 • MHD (např. zpoždění či nehoda)
 • Zodpovědnost pedagoga při přesunu MHD
 • Problémy s ukládáním dat a tiskem

Skupiny

3D

 • Anna Svatošová (8.A)
  fotografka
 • Jakub Košťál (8.A)
  analytik
 • David Šebek (8.A)
  analytik
 • Ondřej Štrobl (8.A)
  developer
 • Kryštof Novák (8.A)
  městský architekt
 • Jakub Kozák (8.A)
  Ing. životního prostředí
 • Karolína Horová (8.A)
  projektantka

Šmoulinky a Gargamel

 • Tereza Humlová (8.A)
  analytička
 • Zuzana Veselská (8.A)
  analytička
 • Honza Srb (8.A)
  developer
 • Andrea Fluksová (8.A)
  městská architektka
 • Kristýna Jenčová (8.A)
  Ing. životního prostředí
 • Eliška Náglová (8.A)
  projektantka
 • Adriana Augustinová (8.A)
  fotografka

Šmoulové <3

 • Dáša Tyščenková (8.A)
  analytička
 • Milan Döme (8.A)
  developer
 • Radka Havránková (8.A)
  městská architektka
 • Denisa Matějovská (8.A)
  Ing. životního prostředí
 • Kristýna Agabekjan (8.A)
  projektantka
 • Lukáš Auředník (8.A)
  fotograf
 • Pavel Do Huu Phu (8.A)
  analytik

Zprávy

3D

Výstupy naleznete níže


Šmoulinky a Gargamel

Výstupy naleznete níže


Šmoulové <3

Výstupy naleznete níže