ZŠ Profesora Švejcara, Mráčkova 3090, Praha 4, 140 00

Přírodní prostředí města není samo o sobě schopné odstraňovat množství odpadu, který občané vyprodukují, proto je třeba cíleně a ekologicky s odpadem nakládat a odpad druhotně využívat. Žáci v projektovém dni měří vzálenosti hnízd na sběrné nádoby, zkoumají jejich naplněnost, kvalitu vytřídění i čistotu okolí a hledají návrhy pro zlepšení zjištěné situace.

Problematika

Nevhodné nakládání s odpady představuje velké riziko pro životní prostředí. Tím, že většina vznikajících odpadů stále končí na skládkách odpadů nebo ve spalovnách, dochází ke znečišťování obnovitelných přírodních zdrojů (voda, vzduch) a k vyčerpávání přírodních zdrojů neobnovitelných (nerostných surovin, fosilních paliv). Odpady je třeba chápat jako cenné suroviny, které mohou být dále využity k výrobě nových věcí. Základním cílem tohoto programu je seznámit žáky s problematikou nakládání s odpady z domácností v jejich ekoregionu. V první části programu si žáci rozšíří své znalosti o jednotlivých druzích odpadu, které běžně vznikají v domácnostech (vytříditelné odpady jako papír, plast, sklo a nápojové kartony, nebezpečné odpady, bioodpady, odpady podléhající zpětnému odběru), možnostech jejich třídění a nakládání s nimi (sběrná hnízda, velkoobjemové kontejnery, sběrné dvory) a o jejich následném materiálovém využití. Ve druhé části programu žáci v malých skupinkách zpracují v terénu vlastní projekt, který je zaměřen na odvození souvislostí mezi donáškovou vzdáleností ke sběrným místům a intenzitou třídění jednotlivých odpadů. Žáci by měli získat reálnou představu o tom, že velké množství odpadů, které končí ve směsném odpadu je vytříditelné a dále využitelné.

Cíle

 1. Žák vlastními slovy vyjádří, co je to odpad.
 2. Žák seřadí způsoby nakládání s odpady podle hierarchie nakládání s odpady.
 3. Žák uvede alespoň 5 příkladů vytříditelných složek z komunálního odpadu.
 4. Žák vysvětlí, co je to materiálové využití odpadu.
 5. Žák odůvodní, proč je žádoucí třídit odpad a materiálově jej využívat.
 6. Žák prokáže dovednost používat měřící pásmo nebo krokoměr
 7. Žák předvede vyhledání nejbližšího sběrného dvora na internetové síti a vyhledá také termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů.
 8. Žák navrhne a obhájí řešení problémů, které vyplynuly z práce z terénu.
 9. Žák se naučí samostatně hovořit k danému tématu před ostatními žáky a před videokamerou

Pomůcky

Brožura (podle počtu žáků, kopie); pomůcky na hru „Separace odpadů v domácnosti“; - 2 * 20 lístečků s názvy odpadů; - barevné papíry A4 symbolizující barevné kontejnery - tj. černý, modrý, zelený, žlutý, hnědý, oranžový, červený a kartu se sběrným dvorem, velkoobjemovým kontejnerem a zpětným odběrem); popisky rolí (dle počtu žáků) a visačky; pracovní listy na zapisování sběrných míst pro každou skupinu; 30 x vytištěný dotazník; počítač s přístupem na internet pro každou skupinu; pásmo či krokoměr do každé skupiny; 3 x fotoaparát; 3 velký papír na POSTER; mapa s označenými ulicemi pro každou skupinu; hygienické rukavice pro každého žáka; lepidlo, nůžky, fixy; pravítko do každé skupiny; psací potřeby na zapisování

Klíčová slova

Odpad

Odpad je movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Z pohledu práva přesně odpad definuje zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, kde jsou uvedeny i příslušné definice a povinnosti týkající se odpadů v České republice.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad


Separace (třídění) odpadu

Hlavním účelem třídění odpadu je zredukovat objem celkového komunálního odpadu a vytřídit z něj ty složky, které je možné dále využívat. Tříděním odpadu snižujeme množství odpadu ukládaného na skládky nebo spáleného ve spalovnách odpadu. Třídění odpadu pomáhá vytvářet ekonomický produkt - recyklát.

http://www.trideniodpadu.cz/trideniodpadu.cz/Uvod.html


Nádoby na separovaný (tříděný) sběr odpadu

Barevné nádoby o objemu od 240 l do 3 m3, někdy i více. Používají se plastové popelnice, kontejnery s upraveným víkem, nebo zvony - vždy záleží na tom, jaké auto tyto nádoby vyprazdňuje.

http://www.jaktridit.cz/odpady/jak.html


Materiálové využití opadů (recyklace)

Náhrada prvotních surovin látkami získanými z odpadů, které lze považovat za druhotné suroviny, nebo využití látkových vlastností odpadů k původnímu účelu nebo k jiným účelům, s výjimkou bezprostředního získání energie (definice ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech)

http://www.ekodesign.cz/materialove-vyuziti-odpadu


Upozornění

Silné stránky

 • Práce s pásmem či krokoměrem
 • Rozdělení rolí a spolupráce pracovních týmů
 • Úvod do problematiky, aktivizující hra a podpora studentů k myšlení a seberealizaci

Slabé stránky

 • Důraz na čistotu okolí sběrných nádob nikoli na čistotu vytřídění
 • Měření vzdálenosti sběrných hnízd v jednom úseku nezohledňuje blízkost hnízd ležících v jiných úsecích
 • Nerovnoměrné rozložení  popelnic v jednotlivých úsecích 

Příležitosti

 • Měření vzdálenosti nádob na separovaný odpad a směsný odpad od konkrétní adresy
 • Možnost odvození souvislostí mezi donáškovou vzdáleností ke sběrným hnízdům a intenzitou třídění odpadu
 • Možnost podrobného zmapování nakládání s odpady v blízkém okolí školy

Hrozby

 • Odvoz odpadu během terénní práce (některé popelnice jsou prázdné)
 • Porušení hygienických zásad (příliš tenké rukavice)
 • Kovová pásma – nebezpečí pořezání

Skupiny

Koumáci

 • Alice Pavlíková (6.B)
  zapisovatelka
 • Lukáš Kukačka (6.B)
  analytik
 • Veronika Čermáková (6.B)
  kartografka
 • Adéla Černá (6.B)
  socioložka
 • Veronika Ježková (6.B)
  počítačová expertka
 • Michaela Suková (6.B)
  fotografka

Směšný odpad

 • Zuzana Metlická (6.B)
  fotografka
 • Čenda Pavlásek (6.B)
  počítačový expert
 • Mojmír Kaňkovský (6.B)
  sociolog
 • Luděk Jandera (6.B)
  kartograf
 • Ondřej Klička (6.B)
  analytik
 • Kristýna Luptáková (6.B)
  zapisovatelka

Šmoulové

 • Tereza Pagáčová (6.B)
  fotografka
 • Petr Zeman (6.B)
  počítačový expert
 • Martin Harvánek (6.B)
  sociolog
 • Barbora Říhová (6.B)
  kartografka
 • Filip Kynych (6.B)
  analytik
 • Aneta Lamačová (6.B)
  zapisovatelka

Třídiči

 • Anna Poklopová (6.B)
  zapisovatelka
 • Natálie Čermáková (6.B)
  analytička
 • Karolína Čermáková (6.B)
  kartografka
 • Diana Holečková (6.B)
  socioložka
 • Nikola Chloupková (6.B)
  počítačová expertka
 • Nikol Deréová (6.B)
  fotografka

Zprávy

Koumáci

Výstupy naleznete níže


Směšný odpad

Výstupy naleznete níže


Šmoulové

Výstupy naleznete níže


Třídiči

Výstupy naleznete níže