ZŠ Lupáčova, Lupáčova 1/1200, Praha 3, 130 00

Městské prostředí musí promyšleně a šetrně zacházet s každým volným a nevyužívaným prostorem. Žáci v průběhu projektového dne navštíví brownfield, zkoumají genia loci a navrhují jeho revitalizaci s ohledem na různé skupiny obyvatel města.

Problematika

Základní myšlenkou celého programu je podpořit vnímání žáků městského prostředí a to především takzvaných deprimujících zón a narušených pozemků, jinak také známých pod pojmem brownfields, tak aby žáci dokázali ocenit atmosféru daných míst, důležitost jejich opětovného využití a to především v širších souvislostech celého regionu. Žáci by si na vlastní kůži měli vyzkoušet, jak může developerský projekt ovlivnit identitu daného místa, jakým způsobem pozmění image oblasti a jaký dopad bude mít tato změna na obyvatele nejbližšího okolí. Udržitelný rozvoj měst je klíčovou otázkou budoucnosti našich sídel. Problematika využití urbánních půd, suburbanizace (nekontrolovaný rozrůstání měst) a regenerace brownfields patří mezi palčivé otázky současného urbanismu. Tento program by měl žákům ukázat, kdo všechno může ovlivnit plánování měst a především zdůraznit nezbytnou roli občanů v celém procesu. Součástí programu bude návrh revitalizace konkrétního místa v daném ekoregionu a především kritické zhodnocení takového projektu, posouzení ekonomického, ekologického a sociálního dopadu na danou lokalitu.

Cíle

 1. Žák vlastními slovy vyjádří, co je to brownfield.
 2. Žák vlastními slovy vyjádří, co je to brownfield.
 3. Žák předvede argumentaci, proč je lepší stavět na brownfields než na zelené louce.
 4. Žák vyjmenuje alespoň 5 negativních dopadů suburbanizace.
 5. Žák vyjmenuje a vysvětlí tři základní principy udržitelného rozvoje.
 6. Žák se aktivně zúčastní ankety.
 7. Žák navrhne pomocí týmové práce revitalizaci brownfieldu.
 8. Žák popíše ostatním žákům svůj projekt revitalizace brownfieldu a vysvětlí, jaký dopad bude mít navrhovaný projekt na okolí, obyvatele, životní prostředí a ekonomický rozvoj.

Pomůcky

Brožura (podle počtu žáků, kopie), 2 krabičky od sirek (Hra kompaktní město), Popisky rolí (dle počtu žáků), 3 x fotoaparát (zkontrolovat nabité baterky J, karty, kabely pro přenos dat), baterky (prohlídka skladů-exkurze, není nutné, žákům postačily mobily), 3x podkladová mapa A1 brownfieldu, 3x sada stavebních barevných kostek, 3x papír s legendou (umožní žákům popsat funkce staveb), 3x kartičky s kritérii a jejich popisem, Pastelky, fixy, nůžky, 1x květina hodnot s lístky, pamětní disk na uchování dat a fotek (lektor)

Klíčová slova

Brownfield (hnědé pole)

Pojmem brownfield rozumíme nemovitost (pozemek, objekt, areál), která: - je nedostatečně využívaná, je zanedbaná a případně i kontaminovaná - nelze ji vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace - vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity

http://www.czechinvest.org/brownfieldy


Greenfield (zelené pole/louky)

Dosud nezastavěné území, které je využíváno jako zemědělská půda nebo přírodní plocha a je určeno pro novou výstavbu. Nachází se mimo kompaktní zástavbu na okrajích měst.

http://www.suburbanizace.cz/slovnicek.htm


Genius loci (duch místa)

V římské mytologii byl Genius loci duch či bůžek, ochraňující určité místo, často býval zobrazován jako had. V dnešní době je tento výraz užíván hlavně v architektuře a umění pro místa, která mají zvláštní, jedinečnou, charakteristickou, typickou, nenapodobitelnou atmosféru.

http://en.wikipedia.org/wiki/Genius_loci


Suburbanizace

Proces stěhování rezidenčních, komerčních a dalších funkcí z jádrového města do jeho zázemí; jinak také stěhování obyvatelstva a jeho aktivit z jádra do zázemí.

http://www.suburbanizace.cz/slovnicek.htm


Upozornění

Silné stránky

 • Aktivizující hry na začátku programu
 • Rozdělení rolí, jmenovky
 • Metodické pomůcky: kostky, slepá mapa…usnadní prostorovou představivost žáka

Slabé stránky

 • Náročnost závěrečné části na čas a organizaci
 • Květina hodnot – žáci se aktivně neúčastní hodnocení (možné doporučení: žáci hodnotí své projekty vzájemně)
 • Komplexní popsání projektu a jeho analýzy, přesto že žáci dobře pracují při tvorbě, nejsou schopni popsat výsledný projekt vlastními slovy (možné doporučení: osnova závěrečné zprávy)

Příležitosti

 • Možnost exkurze v brownfieldu (nejen osobní návštěva, ale i výklad)
 • Práce s projektem podle metody Charettes
 • Komplexní hodnocení projektů

Hrozby

 • MHD (např. zpoždění či nehoda)
 • Zodpovědnost pedagoga při přesunu MHD
 • Problémy s ukládáním dat a tiskem

Skupiny

Nakládáme s nákladovým nádražím

 • Andrea Franková (9.A)
  fotografka
 • Sophie Stoltzová (9.A)
  developerka
 • Andrea Moravcová (9.A)
  projektantka
 • Kačka Hrubá (9.A)
  Ing. životního prostředí
 • Adéle Zeimannová (9.A)
  analytička
 • David Němeček (9.A)
  analytik
 • Filip Folprecht (9.A)
  městský architekt

Tým s velkym T

 • Kristýna Jičínská (9.A)
  Ing. životního prostředí
 • Magdaléna Pazlarová (9.A)
  analytička
 • Tomáš Houra (9.A)
  analytik
 • Markéta Vendlová (9.A)
  městská architektka
 • Adéla Závorková (9.A)
  developerka
 • Barbora Šochmanová (9.A)
  fotografka
 • Barbora Vonderková (9.A)
  projektantka

No name

 • František Zima (9.A)
  analytik
 • David Blumentrit (9.A)
  developer
 • Michelle Friaková (9.A)
  fotografka
 • Romana Vítková (9.A)
  Ing. životního prostředí
 • Natálie Wolfová (9.A)
  městská architektka
 • Nela Hlaváčková (9.A)
  analytička
 • Kristýna Hanzlíková (9.A)
  projektantka

Spolek Bagr

 • Zdeněk Chamrád (9.B)
  městský architekt
 • Jiří Novotný (9.B)
  fotograf
 • Šimon Prečuch (9.B)
  analytik
 • Rudolf Minka (9.B)
  Ing. životního prostředí
 • Jan Kouřil (9.B)
  developer
 • Andreas Schmitt (9.B)
  analytik
 • Lenka Kendeová (9.B)
  projektantka

Efektivní ideálové

 • Diane Burianová (9.B)
  městská architektka
 • Matěj Hána (9.B)
  fotograf
 • Monika Lepíková (9.B)
  developerka
 • Adam Mannl (9.B)
  analytik
 • Anna Horáková (9.B)
  Ing. životního prostředí
 • Karolína Kavanová (9.B)
  projektantka

Tučňáci

 • Michal Pavlíček (9.B)
  analytik
 • Robert Herink (9.B)
  fotograf
 • Markéta Hurychová (9.B)
  Ing. životního prostředí
 • Dominika Levá (9.B)
  městská architektka
 • Veronika Hurdová (9.B)
  developerka
 • Tereza Lukešová (9.B)
  projektantka
 • Kristýna Jansová (9.B)
  analytička

Zprávy

Nakládáme s nákladovým nádražím

Výstupy naleznete níže


Tým s velkym T

Výstupy naleznete níže


No name

Výstupy naleznete níže


Spolek Bagr

Výstupy naleznete níže


Efektivní ideálové

Výstupy naleznete níže


Tučňáci

Výstupy naleznete níže