ZŠ Londýnská, Londýnská 34, Praha 2, 120 00

Městské prostředí musí promyšleně a šetrně zacházet s každým volným a nevyužívaným prostorem. Žáci v průběhu projektového dne navštíví brownfield, zkoumají genia loci a navrhují jeho revitalizaci s ohledem na různé skupiny obyvatel města.

Problematika

Základní myšlenkou celého programu je podpořit vnímání žáků městského prostředí a to především takzvaných deprimujících zón a narušených pozemků, jinak také známých pod pojmem brownfields, tak aby žáci dokázali ocenit atmosféru daných míst, důležitost jejich opětovného využití a to především v širších souvislostech celého regionu. Žáci by si na vlastní kůži měli vyzkoušet, jak může developerský projekt ovlivnit identitu daného místa, jakým způsobem pozmění image oblasti a jaký dopad bude mít tato změna na obyvatele nejbližšího okolí. Udržitelný rozvoj měst je klíčovou otázkou budoucnosti našich sídel. Problematika využití urbánních půd, suburbanizace (nekontrolovaný rozrůstání měst) a regenerace brownfields patří mezi palčivé otázky současného urbanismu. Tento program by měl žákům ukázat, kdo všechno může ovlivnit plánování měst a především zdůraznit nezbytnou roli občanů v celém procesu. Součástí programu bude návrh revitalizace konkrétního místa v daném ekoregionu a především kritické zhodnocení takového projektu, posouzení ekonomického, ekologického a sociálního dopadu na danou lokalitu.

Cíle

 1. Žák vlastními slovy vyjádří, co je to brownfield.
 2. Žák vlastními slovy vyjádří, co je to brownfield.
 3. Žák předvede argumentaci, proč je lepší stavět na brownfields než na zelené louce.
 4. Žák vyjmenuje alespoň 5 negativních dopadů suburbanizace.
 5. Žák vyjmenuje a vysvětlí tři základní principy udržitelného rozvoje.
 6. Žák se aktivně zúčastní ankety.
 7. Žák navrhne pomocí týmové práce revitalizaci brownfieldu.
 8. Žák popíše ostatním žákům svůj projekt revitalizace brownfieldu a vysvětlí, jaký dopad bude mít navrhovaný projekt na okolí, obyvatele, životní prostředí a ekonomický rozvoj.

Pomůcky

Brožura (podle počtu žáků, kopie), 2 krabičky od sirek (Hra kompaktní město), Popisky rolí (dle počtu žáků), 3 x fotoaparát (zkontrolovat nabité baterky J, karty, kabely pro přenos dat), baterky (prohlídka skladů-exkurze, není nutné, žákům postačily mobily), 3x podkladová mapa A1 brownfieldu, 3x sada stavebních barevných kostek, 3x papír s legendou (umožní žákům popsat funkce staveb), 3x kartičky s kritérii a jejich popisem, Pastelky, fixy, nůžky, 1x květina hodnot s lístky, pamětní disk na uchování dat a fotek (lektor)

Klíčová slova

Brownfield (hnědé pole)

Pojmem brownfield rozumíme nemovitost (pozemek, objekt, areál), která: - je nedostatečně využívaná, je zanedbaná a případně i kontaminovaná - nelze ji vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace - vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity

http://www.czechinvest.org/brownfieldy


Greenfield (zelené pole/louky)

Dosud nezastavěné území, které je využíváno jako zemědělská půda nebo přírodní plocha a je určeno pro novou výstavbu. Nachází se mimo kompaktní zástavbu na okrajích měst.

http://www.suburbanizace.cz/slovnicek.htm


Genius loci (duch místa)

V římské mytologii byl Genius loci duch či bůžek, ochraňující určité místo, často býval zobrazován jako had. V dnešní době je tento výraz užíván hlavně v architektuře a umění pro místa, která mají zvláštní, jedinečnou, charakteristickou, typickou, nenapodobitelnou atmosféru.

http://en.wikipedia.org/wiki/Genius_loci


Suburbanizace

Proces stěhování rezidenčních, komerčních a dalších funkcí z jádrového města do jeho zázemí; jinak také stěhování obyvatelstva a jeho aktivit z jádra do zázemí.

http://www.suburbanizace.cz/slovnicek.htm


Upozornění

Silné stránky

 • Aktivizující hry na začátku programu
 • Rozdělení rolí, jmenovky
 • Metodické pomůcky: kostky, slepá mapa…usnadní prostorovou představivost žáka

Slabé stránky

 • Náročnost závěrečné části na čas a organizaci
 • Květina hodnot – žáci se aktivně neúčastní hodnocení (možné doporučení: žáci hodnotí své projekty vzájemně)
 • Komplexní popsání projektu a jeho analýzy, přesto že žáci dobře pracují při tvorbě, nejsou schopni popsat výsledný projekt vlastními slovy (možné doporučení: osnova závěrečné zprávy)

Příležitosti

 • Možnost exkurze v brownfieldu (nejen osobní návštěva, ale i výklad)
 • Práce s projektem podle metody Charettes
 • Komplexní hodnocení projektů

Hrozby

 • MHD (např. zpoždění či nehoda)
 • Zodpovědnost pedagoga při přesunu MHD
 • Problémy s ukládáním dat a tiskem

Skupiny

Pohy © s.r.o.

 • Christopher Torres (8.A)
  projektant
 • David Pohan (8.A)
  fotograf
 • Agáta Švarcová (8.A)
  analytička
 • František Cajthaml (8.A)
  analytik
 • Daniel Novák (8.A)
  terénní pracovník
 • Alena Nguyenová (8.A)
  zapisovatelka

Pražská smetánka

 • Pavel Pachmann (8.B)
  terénní pracovník
 • Luisa Bělohlávková (8.A)
  analytička
 • Gabriela Sojková (8.A)
  analytička
 • Kristýna Rüsterová (8.A)
  fotografka
 • Kristýna Rüsterová (8.A)
  zapisovatelka
 • Viktorie Macánová (8.A)
  projektantka

Filip

 • Bětka Motlochová (8.A)
  zapisovatelka
 • Adam Zima (8.A)
  terénní pracovník
 • Antonín Růžička (8.A)
  analytik
 • Dominik Poloch (8.A)
  analytik
 • Filip Žák (8.A)
  fotograf
 • Georgios Toumpaniaris (8.A)
  projektant

Marek

 • Jana Feitlová (8.A)
  zapisovatelka
 • Daniel Rosa (8.A)
  terénní pracovník
 • Marie Vondrová (8.A)
  analytička
 • Rosalind Fleischerová (8.A)
  analytička
 • Marek Večeře (8.A)
  fotograf
 • Dan Vardan (8.A)
  projektant

Strana dobrých koblih

 • Nikola Ličková (8.B)
  zapisovatelka
 • David Bubeník (8.B)
  terénní pracovník
 • Jiří Hanuš (8.B)
  analytik
 • Veronika Haklová (8.B)
  fotografka
 • Matěj Žďárský (8.B)
  projektant

Generation

 • Martin Zemánek (8.B)
  terénní pracovník
 • Viktor Maudr (8.B)
  analytik
 • Anna Zemánková (8.B)
  fotografka
 • Michaela Srostlíková (8.B)
  zapisovatelka, projektantka

Maruška

 • Renáta Kuklová (8.B)
  projektantka
 • Robert Bubal (8.B)
  fotograf
 • Sára Sekytová (8.B)
  analytička
 • Matěj Marcinik (8.B)
  terénní pracovník
 • Jakub Čížek (8.B)
  zapisovatel

Zprávy

Pohy © s.r.o.

Komix do kapsy

Navrhujeme:
 • Komix centrum s čítárnou
 • Cosplay
 • Malé vydavatelství
 • Výukové programy
 • Workshopy

K tomu bude zahrada, která bude ohraničena zvukovou izolací. Také tam bude mnoho zeleně. Tímto projektem nebude nijak ohroženo životní prostředí, samozřejmě budou přítomny odpadkové koše pro tříděný odpad.

Malé vydavatelství bude zřízeno pro lidi, kteří mají zájem o výdej vlastní tvorby. Výukové programy budou sloužit pro výuku kreslení, cizích jazyků a ostatních prací, spojených s tvorbou komixů. Také budou různé kurzy, které se potom dále zabývají určitým tématem. Budou se pořádat akce, zaměřené buď na cosplay, nebo komixy ( např. pro sběratelé komixů / cosplay).

Tímto projektem se sníží úroveň nezaměstnanosti, protože bude mnoho volných míst. Děti, ale i dospělí, se budou moci vzdělávat a zdokonalovat své výtvory.

Jelikož jsou komixy v dnešní době velmi žádané, může tento projekt hodně vydělat.

Soubory ke stažení


Pražská smetánka

Navrhujeme Music bar, protože v blízkosti je málo zábavy pro společnost. Do této části Prahy to přiláká více lidí a objekt bude sloužit k zábavě. Je to dobrá lokalita, blízko u centra a zastávky, takže pro mládež zcela ideální. Budova je velmi prostorná a vlaky v okolí nebudou v tomto případě vadit. Vliv projektu na životní prostředí se příliš nezmění. Až na občasný hluk, nebo na odpadky, které by se uklidili. Vliv projektu na společenský rozvoj je prospívající, protože by se v této čtvrti mohlo pohybovat více lidí a pak by se tento zapadlejší kousek Prahy více proslavil. Památka je teď v celku nenavštěvovaná a tak by se mohla využít. Vliv projektu na hospodářský rozvoj by mohl být také užitečný, protože na návštěvnosti by se vydělali peníze, za které by se mohla budova opravovat. Navíc by mohl mít někdo zájem investovat do tohoto projektu, protože je výdělečný.

Soubory ke stažení


Filip

Projekt: Mateřská Školka

Návrhy:

V hlavní budově by byla školka. Vedle by byl park a menší pískoviště. Směrem od kolejí se postaví zvukové bariéry, z ulice bude objekt izolován živým plotem. Vedle hlavní budovy bude parkoviště pro zaměstnance a rodiče. Z nádražního domku bude sklad. Za skladem bude menší safari, kde by děti mohly chovat zvířata. Uprostřed parku by byl bazén. Ve školce by byly výtahy a jezdící plošiny, aby byla školka bezbariérová a mohli do ní rodiče s kočárkem.

Vliv projektu na životní prostředí:

Součástí našeho projektu je vysazování stromů a to bude mít pozitivní vliv na nás a životní prostředí. A navíc stromy budou izolovat hluk z kolejí a ze silnice.

Vliv projektu na společenský rozvoj:

Blízko objektu je dům dětí, odkud budou děti moci navštěvovat park a prohlížet si zvířata.

Vliv projektu na hospodářský rozvoj:

Školka se postaví ve velkém objektu, vejde se do ní hodně dětí a mohlo by to nalákat lidi do vybrané městské oblasti.

Soubory ke stažení


Marek

Dům kultury na Vyšehradském nádraží

Vymysleli jsme, že by se z chátrajícího a nepoužívaného nádraží udělal taneční sál s kavárnou.

Kavárna by byla v 1. patře a v 2. a 3. by byl taneční sál. Okolo budovy by byl vytvořen park, který by sloužil i domům okolo. Ke kavárně by byla postavená i venkovní část.

Železnice by byla ohraničena protihlukovými bariérami, které by se ozdobily rostlinami a malbami.

Tento projekt by měl dobrý vliv například na životní prostředí, protože protihlukové bariéry by omezily hluk a tím by se zpříjemnil život lidem i zvířatům v okolí. Kavárna a taneční sály by sloužili především k setkání s přáteli a rodinou a hlavně v rozvoji kulturních dovedností. Také by se zmenšila nezaměstnanost, protože areál by potřeboval i personál.

Peníze by se mohly vydělat i díky tanečním kurzům, které by se zde pořádaly.

Soubory ke stažení


Strana dobrých koblih

Název projektu: Green Train Station

Postup:
rekonstrukce
přízemí = pokladny
1. patro = obchody
2. patro = restaurace
Nádražní domeček = muzeum vláčků
parkoviště
solární panely
zbytek = zeleň, park
Hospodářský rozvoj:
posílení ekonomiky – Díky obchodům se dle našeho názoru zlepší ekonomická situace.
nové pracovní možnosti – Sníží se nezaměstnanost.
vstupní a parkovací lístky – Kvůli hlídanému parkovišti se zmenší počet krádeží na parkovištích.
Společenský rozvoj:
kulturní vzdělávací vliv – Při návštěvách muzea lidé získají nové poznatky.
seznamování – Umožňuje větší sociální komunikace.
využití prostoru – Pozemek je plně využit.
Ekologický rozvoj: relaxace – Lidé mohou v parku relaxovat a také sportovat.
lepší ovzduší – Díky rostlinám je lepší ovzduší.
ptactvo – Příroda láká ptactvo.

Soubory ke stažení


Generation

Zelená železnicím v Praze

Navrhujeme, aby se obnovila železniční stanice Nádraží Praha Vyšehrad.

„Budova je krásná památka, byla by jí škoda“ říkala většina lidí, když jsme se jich ptali, zda by se měla zbourat či rekonstruovat.

Přímo v samotné budově by byla kavárna spojena s restaurací vedle. Nad kolejnicí by byl tunel, který odhluční okolí tratě. Zbytek nevyužité plochy by byl pokrytý stromy a trávou. Vedle nádraží nejsou též atraktivní budovy, tak by místo nich, bylo parkoviště, ale patřilo by k nádraží. Tudíž by ostatní auta, zde nemohla parkovat. Každé místo pro auto je oddělené keři. Parkoviště by bylo určené pro auta, i pro cyklisty. Uvnitř budovy bude umožněna koupě lístků, bude zde WC (dobře udržované), trafiky, fast food, a knihovna.

Když by nastal velký hlad, může se zajít do restaurace spojenou s kavárnou.

Nádraží je dobře propojené s tramvají, a do budoucna by zde byla stanice metra D.

Vše by podlehlo rekonstrukci.

Vliv našeho projektu na udržitelný rozvoj:

Hospodářský rozvoj – restaurace, obchody, trafiky
Společenský rozvoj – kavárna, knihovna
Životní prostředí – parková úprava, odhlučnění

Soubory ke stažení


Maruška

Název projektu: Muzeum spojeno s Hotelem

Z hlavní budovy nádraží - Praha Vyšehrad jsme navrhovali udělat muzeum.Vedle muzea by byl park pro veřejnost.V parku by byla dráha s vláčky pro malé děti řízena nějakým člověkem, zahrádky s květinami a hřiště.Vpravo od parku z domu by byl z poloviny hotel u nádraží a knihovna z poloviny pro studenty a z druhé poloviny pro veřejnost. Na rohu hotelu u křižovatky by byla restaurace pro veřejnost. Mezi železnicí a parkem s hotelem knihovnou a muzeem by byla protihluková stěna.Vedle muzea by byla budova, kde by se střežil prostor.Vedle budovy ve které by se střežil prostor, by bylo parkoviště hlavně pro cyklisty, ale taky několik málo míst pro několik aut.

Životní rozvoj:
K životnímu rozvoji jsme navrhli park pro veřejnost se zahrádkami a květinami.

Hospodářský rozvoj:
K hospodářskému rozvoji jsme navrhli postavit hotel a restauraci.

Společenský rozvoj:
Ke společenskému rozvoji jsme navrhli muzeum, kde se dozví historii o nádraží a knihovnu, kde si mohou půjčit a přečíst různé knihy.

Soubory ke stažení