ZŠ Londýnská, Londýnská 34, Praha 2, 120 00

Kvalita městského ovzduší je ovlivňována z velké míry dopravou. Žáci v projektovém dni měří kvalitu ovzduší pomocí bioindikátorů, zjišťují intenzitu dopravy, emise a imise pro vybrané polutanty na několika stanovištích, porovnávají výsledky s vyhláškou a navrhují řešení pro zlepšení zjištěného stavu.

Problematika

Pro komplexní posouzení kvality životního prostředí jsou stále častěji používány biologické testy jako doplněk klasických fyzikálně-chemických a statistických metod. Pro biomonitoring jsou v současné době využity různé druhy nižších organismů např. lišejníky, mechy, řasy, rostliny, hmyz. Tyto experimenty nabízejí velmi cennou možnost srovnání reakcí těchto nižších organismů v kontaminovaném prostředí s chováním a reakcemi vyšších forem živých organismů, popř. i člověka. K hodnocení kvality ovzduší některých měst byla pozitivně vyzkoušena metoda Multiconidial Respiration Test (MCRT) s využitím plísňového kmene Aspergillus niger. Bylo prokázáno, že kontaminované ovzduší má vliv na respirační systém zvoleného mikroorganismu. Inhibice vývoje reprodukčních orgánů plísně Aspergillus niger konidií při těchto měřeních nastává v důsledku synergického působení všech polutantů obsažených v ovzduší. Metoda stanovení kvality ovzduší pomocí bioindikátoru Aspergillus niger je zcela standardizovaná a výsledky jsou reprodukovatelné. Druhá metoda, jež si studenti budou moci vyzkoušet, obsahuje posouzení vlivu dopravy na životní prostředí pomocí programu pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla MEFA v.02. Tento uživatelsky jednoduchý program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů (mg/km – g/km) pro všechny základní kategorie vozidel různých emisních úrovní poháněných jak kapalnými, tak i alternativními plynnými pohonnými hmotami. Program zohledňuje rovněž další zásadní vlivy na hodnotu emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i stárnutí motorových vozidel. Program MEFA v.02 umožňuje výpočet emisních faktorů pro široké spektrum znečišťujících látek. Zahrnuje jak hlavní složky výfukových plynů, tak i látky rizikové pro lidské zdraví (aromatické a polyaromatické uhlovodíky, aldehydy). Zahrnuty jsou i reaktivní organické sloučeniny, které představují hlavní prekurzory tvorby přízemního ozónu a fotooxidačního smogu (alkeny).

Cíle

 1. Žák vyjmenuje zdroje znečištění ovzduší.
 2. Žák zařadí dopravní prostředky do skupin: osobní automobil, lehký dodávkový vůz, těžké nákladní auto, autobus, tramvaj atd., a vybere ty, které jsou nejšetrnější k životnímu prostředí.
 3. Žák vyjádří vlastními slovy, co je to imise, emise a synergický účinek polutantů.
 4. Žák vyjmenuje a popíše toxický účinek nejméně tří polutantů v ovzduší.
 5. Žák vnímá a zaznamená všechny faktory ovlivňující kvalitu ovzduší na daném místě.
 6. Žák zhodnotí vliv kvality ovzduší na zdraví jedince. Svá tvrzení opírá o fakt, jak moc byl zničen bioindikátor Aspergillus niger v dané zkoumané lokalitě.
 7. Žák používá matematické operace (procenta) a píše dokumenty na osobním počítači.
 8. Žák spočítá četnosti aut a obsazení pasažéry v dopravním prostředku za dané časové rozmezí na předem vytypovaném úseku silniční komunikace a své výsledky zpracuje do sloupcového grafu. Žák prezentuje své úvahy a výsledky fakticky.
 9. Žák navrhne možnosti pro zlepšení kvality ovzduší v dané lokalitě.

Pomůcky

Brožura (množství podle počtu žáků), popisky-vizitky (množství podle počtu žáků), 4x fotoaparát (zkontrolovat nabité baterie, paměťové karty, kabely pro přenos dat), pastelky, fixy, nůžky, barevné papíry, lepidlo, paměťový disk na uchování dat a fotek (lektor), 4x PC s přístupem na internet a aplikacemi Microsoft Office, 4x Mapa popř. GPS, 6x obálka filtračního papíru se sporami Aspergillus niger a 6x živná půda agar se sladinovým extraktem v petriho miskách (poskytuje Ekocentrum Koniklec), alobal, 4x narevné vlajky (z krepového papíru a špejle), 4x píšťalka, 4x stopky (stačí na mobilním telefonu), 16x tabulky pro zápis aut na vozovce a 4x pevné desky na podložení papíru při zápisu, 4x osnova závěru s vytypovanými otázkami 4x pravítko, možnost tisku z PC, lepící štítky na aktivizující hru (množství podle počtu žáků)

Klíčová slova

Emise a imise

Emise jsou látky, které jsou vypouštěny do životního prostředí- do ovzduší. Množství emisí se udává v hmotnostních nebo objemových jednotkách vypouštěné škodlivé látky za určitou dobu, většinou za rok. Emise je třeba rozlišovat od imisí, což jsou látky, na které se emise přemění po svém vypuštění do ovzduší v důsledku reakce s dalšími v ovzduší přítomnými látkami. Často mohou vzniknout látky ještě škodlivější. Množství imisí se udává v koncentračních jednotkách, např. v mikronech na kubický metr vzduchu. Emise se měří přímo u zdroje znečištění (př. komín), kdežto imise v jeho okolí.

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/emise-a-imise, http://slovnik.ekopolitika.cz/e.shtml#emise


Emisní faktor

Emisní faktor je průměrné množství znečišťující látky vypouštěné do ovzduší, typické pro danou skupinu emisních zdrojů, vztažené na jednotku charakterizující intenzitu provozu emisního zdroje (km ujeté vzdálenosti, kg spotřebovaného paliva). Emisní faktory se používají k výpočtu emisí znečišťujících látek za daných podmínek využití emisního zdroje ( motorové vozidlo).

http://www.petroleum.cz/slovnik.aspx?pid=140


Bioindikátor

Bioindikátor je organismus, užívaný k sledování čistoty životního prostředí nebo ekosystému. Jako bioindikátor označujeme všechny organismy, jejichž činnost, populace nebo stav může být použita k posouzení stavu životního prostředí. Živý organismus, který svým výskytem označuje určité vlastnosti prostředí, resp. dokládá přítomnost některého faktoru v určitém biotopu.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioindik%C3%A1tor,http://vitejtenazemi.cenia.cz/slovnik/index.php?article=75


Polutant

Chemikálie přítomná v prostředí v nepřirozeně vysoké koncentraci jako důsledek lidské činnosti. Látka znečišťující životní prostředí.

http://vitejtenazemi.cenia.cz/slovnik/index.php?article=141


Aspergillus niger

Plíseň vyskytuje se celosvětově velmi hojně, hlavně však v teplejších oblastech, a to především na rozmanitých potravinách, jak rostlinného tak i živočišného původu. Často se vyskytuje i v xerofilních podmínkách. Rychle rostoucí černé kolonie, černé víceméně kulovité konidie. Tato plíseň byla použita už několikrát pro hodnocení kvality ovzduší.

http://www.sci.muni.cz/mikrob/Miniatlas/asp-ni.htm


Upozornění

Silné stránky

 • Bioindikátor a výpočetní pomůcky

Slabé stránky

 • Náročnost na sepsání zpráv, nutnost předem provést diskusi se studenty a poskytnout jim otázky na papíře, kterými by se měli především zabývat a zároveň jim nechat otevřené cesty myšlení.
 • Náročnost na znalost studentů programu Microsoft Office Excel (zadávání hodnot) a práce s mapou popř. s GPS
 • Aspergillus niger) musí být v terénu umístěn po dobu 28 dnů, 1,5-2 m nad zemí, nesmí být ozářen světlem a nesmí na něj pršet. Obálka se sporami musí být dva dny před projektovým dnem sebrána a vykultivována na živné půdě (agar s extraktem sladiny) v Petriho miskách. Poté je vzorek (petriho misky) zpátky umístěn do terénu pro žáky.

Příležitosti

 • Místo mapy je možno použít k vyhledávání lokalit GPS.
 • Emise z automobilové dopravy mohou být přepočteny programem ATEM na imise (velká uživatelská náročnost- tento program není použitelný pro žáky. Učitel ale může říci žákům, zda byli překročeny imisní limity.)
 • Měření rychlosti aut a program MEFAv.02 se dá vynechat a žáci se zaměřují pouze na bioindikátor, vzhled lokality, počet a typ aut, jež na daném úseku projely za daný čas. Výsledky se dají graficky znázornit- sloupcovým grafem pomocí barevných papírů.

Hrozby

 • Problémy s ukládáním dat či pomalá výpočetní technika a špatné načítání internetových stránek.
 • Zodpovědnost pedagoga při přesunu MHD
 • Ztráta vzorku Aspergillus niger během vystavování životnímu prostředí v terénu po dobu 28 dnů (odcizení)
 • Problémy s ukládáním dat a s prací na PC (nevyrovnané síly žáků)
 • Nespolupracující pedagogové, strach ze zodpovědnosti při přesunu

Skupiny

Borci

 • David Šíma (6.A)
  fotograf, pomocník spisovatele
 • Mikuláš Pajer (6.A)
  zapisovatel dopravní hustoty, matematik
 • Robert Čermák (6.A)
  zapisovatel počtu pasažérů/ grafy
 • Daniel Seniov (6.A)
  zapisovatel počtu pasažérů/ grafy
 • Edvard Lánský (6.A)
  zapisovatel počtu pasažérů/ grafy
 • Tadeáš Vašina (6.A)
  navigátor, pozorovatel, spisovatel

Čivavy

 • Šimon Král (6.A)
  fotograf, pomocník spisovatele
 • Eliška Řeháková (6.A)
  matematička, zapisovatelka dopravní hustoty
 • Romana Vardanová (6.A)
  zapisovatelka počtu pasažérů/ grafy
 • Anna Pletánková (6.A)
  zapisovatelka počtu pasažérů/ grafy
 • Karla Adámková (6.A)
  navigátorka, pozorovatelka, spisovatelka

Bio-machři

 • Albert Rüster (6.A)
  zapisovatel dopravní hustoty, matematik
 • Betina Doležalová (6.A)
  zapisovatelka počtu pasažérů/ grafy
 • František Kotačka (6.A)
  zapisovatel počtu pasažérů/ grafy
 • Josefína Švehlová (6.A)
  zapisovatelka počtu pasažérů/ grafy
 • Armel Dzian (6.A)
  spisovatel, pozorovatel, navigátor
 • Zaza Shalibashvili (6.A)
  fotograf, pomocník spisovatele

Krávy

 • Michaela Šafránková (6.A)
  zapisovatelka počtu pasažérů/ grafy
 • Tereza Šťovíčková (6.A)
  zapisovatelka počtu pasažérů/ grafy
 • Barbora Koňaříková (6.A)
  zapisovatelka dopravní hustoty, matematička
 • Karolína Ševčíková (6.A)
  zapisovatel počtu pasažérů/ grafy
 • Matěj Votoček (6.A)
  navigátor, pozorovatel, spisovatel
 • Pavel Davídek (6.A)
  pomocník spisovatele, fotograf

Cestovatelé

 • Evžen Teršl (6.B)
  matematik, zapisovatel dopravní hustoty
 • Markéta Merglová (6.B)
  zapisovatelka počtu pasažérů/ grafy
 • Kryštof Sýkora (6.B)
  zapisovatel počtu pasažérů/ grafy
 • Kristofer Filip (6.B)
  spisovatel, pozorovatel, navigátor
 • Daniel Páv (6.B)
  fotograf, pomocník spisovatele

Žirafy

 • Jeroným Vnouček (6.B)
  matematik, zapisovatel dopravní hustoty
 • Nina Vilčeková (6.B)
  zapisovatelka počtu pasažérů/ grafy
 • Tereza Klučková (6.B)
  navigátorka, pozorovatelka, spisovatelka
 • Kristýna Selmi (6.B)
  fotografka, pomocnice spisovatele

Uzenáči

 • Lukáš Kronďák (6.B)
  matematik, zapisovatel dopravní hustoty
 • Kateřina Kaplánková (6.B)
  zapisovatelka počtu pasažérů/ grafy
 • Jakub Mikš (6.B)
  navigátor, pozorovatel, spisovatel
 • Radovan Táborský (6.B)
  fotograf, pomocník spisovatele

Fujtaksl

 • Kryštof Ježek (6.B)
  zapisovatel dopravní hustoty, matematik
 • Matěj Bradáč (6.B)
  zapisovatel počtu pasažérů/ grafy
 • Michaela Setinská (6.B)
  navigátorka, pozorovatelka, spisovatelka
 • Tadeáš Lorenc (6.B)
  fotograf, pomocník spisovatele

Zprávy

Borci

Zpráva pro stanoviště č.1

Kvalita ovzduší má vliv na zdraví živých organismů. Ovzduší nejčastěji znečišťují: auta, továrny a různé spalovny, komposty atd.,protože vypouštějí emise. Zeleň a proudění vzduchu má vliv na dobré ovzduší, zatímco velké množství dopravy a velké množství domů má vliv na špatné ovzduší. Nejčastější počet lidí v jednom osobním automobilu je jeden člověk, což není dobře, jelikož nastává přibývání automobilů a tím pádem i emisí. Nejlepším způsobem jak zlepšit ovzduší a životní prostředí jsou listnaté stromy, protože jehličnaté stromy neopadávají, proto se na nich udržuje více škodlivých látek.

Poznámka: Na stanovišti č.1 byla plíseň téměř neponičená, protože zde bylo poměrně velké množství zeleně (cca. 35%).

Dopravní prostředky:

 • Tramvaje - 5,6%
 • Autobusy - 1,1%
 • LDV - 15,7%
 • HDV - 2,2%
 • Auta - 75,4%

Vysvětlivky: Emise a Imise jsou látky, které jsou vypouštěny do životního prostředí.

V našem ovzduší existují tyto škodlivé látky:

 • NOx (oxidy dusíku)
 • SO2 (oxid siřičitý)
 • CO (oxid uhelnatý)
 • Prach a Saze
 • Benzo (a) pyren (rakovinotvorný)

ZÁVĚR: Odnesli jsme si informaci, že ovzduší v bočních ulicích Prahy 2 je poměrně čisté, naopak na hlavních ulicích je ovzduší velice špatné.


Čivavy

Na našem stanovišti byla kvalita vzduchu dobrá, což mělo dobrý vliv na bioindikátor. Protože je to postranní ulice, jezdí zde méně aut.

Zdroje které znečišťují ovzduší jsou : auta, autobusy, výpary z továren apod..

Škodlivé látky, které se vyskytují ve vzduchu jsou : NO, NO2, SO2 , CO , PRACH A SAZE, benzo(a)pyren...

Typy vozidel které na silnici nejčastěji jsou : osobní auta.

Nejčastěji jezdí v autě jedna osoba. Myslíme si, že by mělo jezdit více osob, protože by méně znečišťovaly ovzduší. A lidé by měli jezdit více autobusy než osobními auty.

Cesta do školy mi trvá přibližně půl hodiny a nejčastěji se do školy dopravuji autobusem, metrem a tramvají.

Dělám co nejvíc, abych nejezdila dopravními prostředky, které znečišťují ovzduší.

Omezení množství dopravních prostředků na silnicích se dá omezit poplatky za vstup do cizího města.

My bychom navrhli listnaté stromy, protože jejich listy na zimu opadají a na jaře se vytvoří nové, absorbují více škodlivin.

Zmenšili bychom počet dopravních prostředků na silnici . Neznečišťovali bychom tolik naše okolí skládkami pod.. a podporovali bychom víc zeleně.

Nejvíc nás zaujalo že bioindikátor byl na třech místech ze čtyř poměrně velký a zajímavé bylo také počítání osob v osobních autech.

Náš bioindikátor není vůbec zničený. A podhoubí je vidět pouze na okrajích.


Bio-machři

Na lidi má ovzduší veliký vliv, například velké množství emisí může způsobit různá onemocnění. Nebo má vliv na bioindikátory.

Emise můžou produkovat například auta, cigarety, továrny/spalovny či chov dobytka a v některých případech i nelegální spalování plastů atd.

Vývoj bioindikátoru ovlivňuje i množství zeleně -zvyšuje velikost i kvalitu bioindikátoru-,velké množství dopravy snižuje kvalitu bioindikátoru, velké množství domů také snižuje kvalitu ovzduší.

Znečištěné ovzduší muže obsahovat: NOx (oxidy dusíku),SO2 (oxid siřičitý), CO(oxid uhelnatý), prach a saze,BENZO(A)PYREN !!!rakovinotvorný!!!

Při našem měření bylo jasné, že na silnicích jezdí nejvíce osobní auta a k tomu ještě s jednou osobou. Ale dalo by se to změnit.

Například zvýšit provoz MHD v některých hodinách. Třeba ráno, když všichni jedou do školy nebo do práce. Já třeba jezdím tramvají nebo když ujede tak jdu pěšky.

A jaká bych zavedl opatření pro zlepšení ovzduší?

 • -omezil bych provoz osob. aut
 • -zvýšil bych funkci MHD
 • -do měst bych dal víc zeleně, především listnaté stromy
 • -víc bych dbal na třídění odpadu

Krávy

Kvalita ovzduší má velký vliv na zdravý živých organismů protože:kdyby byla kvalita ovzduší špatná šířily by se tady chemikálie, které by mohly uškodit našemu organismu. A kdyby byla kvalita ovzduší dobrá, bylo by to naopak. Kvalita ovzduší má taky vliv na tzv. bioindikátory, to jsou látky které jsou na ovzduší citlivější než ty ostatní.

Na znečištění ovzduší má vliv vysoké vylučování emisí auty, továrnami, spalovnami, atd..

V ovzduší se vyskytují velmi nebezpečné látky jako jsou: Nox-oxidy dusíku,SO2-oxid siřičitý,CO-oxid uhelnatý, Benzo(a)pyren- je rakovinotvorný, Prach a Saze, pro člověka by byly prakticky neškodné kdyby se neshlukovaly. Cesta do školy mi trvá přibližně 45minut cestuji nejčastěji MHD. Nejlepší dopravní prostředek pro zachování čistoty ovzduší nevím jestli využívám, ale asi ano. Množství aut na silnicích se ovlivnit dá, protože mohu v určitých hodinách zvýšit provoz MHD. Pro Prahu jsou nejlepší stromy listnaté stromy, protože listy zachytí více škodlivých látek než jehličí, a hlavně listí opadavá, ale jehličí ne. Praha potřebuje více zeleně.

Nápady pro zlepšení ovzduší jsou: jezdit více MHD, vysázet více stromů v Praze a okolí, jezdit ekoautama

Nejvíce naší skupinu obohatilo, že jsme se dozvěděli, jaký má ovzduší vliv na plíseň.

Na našem stanovišti č. 4 – Sokolská dopadl bioindikátor nejhůř ze všech ostatních skupinek, protože je ulice Sokolská nejvíce frekventovaná a jezdilo tam tedy nejvíce aut.


Cestovatelé

 1. Podle toho kde jsou umístěny plísně a kde jezdí nejvíce aut tak to na ně působí zlým způsobem.
 2. Auto, komín to jsou zdroje, které ničí ovzduší.
 3. Kde je nejvíce aut a nejméně zeleně je zničená plíseň (Bioindikátor).
 4. Výfukové plyny a benzo(a)pyren škodí nejvíce lidskému organismu.
 5. Při našem měření jsme napočítali nejvíce osobních aut.
 6. Ve většině aut sedí jeden člověk.
 7. Cesta do školy mi trvá 5-10 minut. Chodím pěšky.
 8. Ano používám ten nejlepší dopravní prostředek pro cestu do školy.
 9. Nedají se ovlivnit auta na silnici. Protože jako samotný člověk nic nemůžu ovlivnit, ale politici o tom mohou rozhodnout.
 10. Kdybych chtěl zalesnit místo, tak bych vybral nějaké listnaté stromy, protože listnaté stromy opadají.
 11. Pro zlepšeni ovzduší bych zakázal auta a odpadky
 12. Nejvíce mě za dnešek obohatilo to, že jsem zjistil, že plíseň se jmenuje: Aspergillus niger a je účinným bioindikátorem.
 13. Bioindikátor (aspergillus niger) se zničil docela hodně, bioindikátor je např. plíseň.

Žirafy

 1. Špatné ovzduší má takovýto vliv: Špatný, lidem může způsobit problémy hlavně s plícemi!!!! Klidně i rakovinu a může třeba zahubit rostliny, nebo jim nějak zaškodit.
 2. Zdroje znečištění ovzduší: Auta, výpary, zastavěné plochy, továrny…
 3. Je nějaká spojitost mezi množstvím zeleně, prouděním vzduchu, množstvím dopravy, velikosti zastavění (DOMY) a zničením bioindikátoru? Ano je, všechno to určuje kvalitu životního prostředí.
 4. Tyto škodlivé látky se vyskytují v ovzduší: NOx (oxidy dusíku) – plíce, oči, hlava SO2 oxid siřičitý, prach a saze, benzo(a)pyren a CO všechny jsou škodlivé
 5. Nejvíce se na silnici vyskytoval osobní automobil.
 6. Nejčastěji jel v autě jen jeden člověk.
 7. Cesta do školy mi trvá autem tak půl hodiny a hromadnou dopravou jak kdy, někdy stejně jako autem, ale většinou tak hodinu, do školy jezdím autem a ze školy hromadnou dopravu.
 8. Ne většinou nepoužívám ten nejlepší prostředek pro zachování životního prostředí.
 9. Ano, poplatky (mýtné) za vjezd do města, pomohlo by, aby lidé jezdili v MHD, ale opravdu je nejde ovlivnit. To by určitě ovlivnilo počet aut na silnici.
 10. Kdybych měla navrhnout, co nejlepší zalesnění terénu proti znečištění ovzduší a záchyt prachu a sazí byly by to určitě listnaté stromy, keře, atd., prostě listnaté, aby to lépe zachycovalo prach a po zimě se listy obnoví.
 11. Více zeleně a méně zastavování luk a lesů. Méně aut a více MHD, myslím, že by to pro zlepšení ovzduší rozhodně pomohlo.
 12. Nic mě nijak zvlášť nepřekvapilo, snad jen to, že lidé jezdí v autech nejvíce po jednom a jezdí celkem dost dodávek.
 13. Bioindikátor je věc podle které se dá něco měřit podle skutečného lidského organismu a na mém stanovišti se jí vedlo dobře , protože tam bylo
 14. dost zeleně a nejezdilo tam zas tolik aut.

Uzenáči

 1. Špatná kvalita ovzduší lidem se ničí plíce a mají problém s dýcháním. Můžou dostat i rakovinu což je způsobeno škodlivými látkami jako například: Oxid uhelnatý, Oxidy dusíku, Oxid siřičitý a nejškodlivější je Benzo(a) Pyren, protože může způsobovat rakovinu.
 2. Zdroje znečištění jsou: výfukové plyny, fabriky, komíny domácností a hnůj z dobytka.
 3. Když je ve městě více zeleně, tak je bioindikátor lepší.Např.stromy. Bioindikátor se vlastně chová stejně jako lidský organismus.
 4. V ovzduší se nachází :Benzo(a)Pyren, prach a saze a oxid uhelnatý, které jsou pro tělo nebezpečné. Benzo(a)Pyren je nejškodlivější.
 5. Nejčastějším typem vozidla byl osobní automobil.(nejvíckrát 1 osoba)
 6. Nejčastěji byly ve vozidle 2 nebo 1 osoba, protože nechtějí jezdit spolu, což způsobuje větší znečištění prostředí.
 7. Kuba: Jezdím autobusem a tramvají. Do školy jedu zhruba půl hodiny.
 8. Asi ne, ale tramvaj není tak škodlivá. Myslím si, ale že je lepší jezdit do školy MHD než autem.
 9. Počet automobilů se dá snížit. Např: Dalo by se udělat to, aby jezdilo v jednom autě více lidí. Nebo, aby jezdili MHD.
 10. Já bych navrhoval listnaté stromy, keře a zahrady, protože by zachycovali škodliviny a staré listy by opadaly a narostly nové.
 11. Více trávy a lesů. Méně aut a cigaret.
 12. Mě překvapilo to jak se bioindikátor změnil.Také ta auta.
 13. Bioindikátor je plíseň a na mém stanovišti nebyl moc zničený. Byl jenom trochu zničený. Pracuje na principu lidského těla.

Fujtaksl

 1. Má špatný vliv na zdraví lidí a organismů
 2. Doprava a továrny mají špatný vliv na ovzduší.
 3. Ano je, všechny ovlivňují životní prostředí
 4. NOx, SO2, CO, prach a saze,Benzo(a)pyren a jsou až smrtelně nebezpečné.
 5. Osobní automobily jezdily nejčastěji
 6. V osobních automobilech se vyskytovali jeden až dva pasažéři
 7. Cesta do školy trvá zhruba 15 min. autobusem a 2 min. pěšky
 8. Ano ale jen zřídka jezdím na kole.
 9. Myslíme si, že se nedá ovlivnit, aby lidé nejezdili autem, protože jsou líní
 10. Použil bych listnaté stromy a keře, houby.
 11. Zmírnění továren a zvýšení dopravy
 12. Překvapily mě plísně
 13. Na mém stanovišti byl zničen hodně. Bioindikátor je např. plíseň.

Společné zprávy/výstupy