ZŠ Londýnská, Londýnská 34, Praha 2, 120 00

Přírodní prostředí města není samo o sobě schopné odstraňovat množství odpadu, který občané vyprodukují, proto je třeba cíleně a ekologicky s odpadem nakládat a odpad druhotně využívat. Žáci v projektovém dni měří vzálenosti hnízd na sběrné nádoby, zkoumají jejich naplněnost, kvalitu vytřídění i čistotu okolí a hledají návrhy pro zlepšení zjištěné situace.

Problematika

Nevhodné nakládání s odpady představuje velké riziko pro životní prostředí. Tím, že většina vznikajících odpadů stále končí na skládkách odpadů nebo ve spalovnách, dochází ke znečišťování obnovitelných přírodních zdrojů (voda, vzduch) a k vyčerpávání přírodních zdrojů neobnovitelných (nerostných surovin, fosilních paliv). Odpady je třeba chápat jako cenné suroviny, které mohou být dále využity k výrobě nových věcí. Základním cílem tohoto programu je seznámit žáky s problematikou nakládání s odpady z domácností v jejich ekoregionu. V první části programu si žáci rozšíří své znalosti o jednotlivých druzích odpadu, které běžně vznikají v domácnostech (vytříditelné odpady jako papír, plast, sklo a nápojové kartony, nebezpečné odpady, bioodpady, odpady podléhající zpětnému odběru), možnostech jejich třídění a nakládání s nimi (sběrná hnízda, velkoobjemové kontejnery, sběrné dvory) a o jejich následném materiálovém využití. Ve druhé části programu žáci v malých skupinkách zpracují v terénu vlastní projekt, který je zaměřen na odvození souvislostí mezi donáškovou vzdáleností ke sběrným místům a intenzitou třídění jednotlivých odpadů. Žáci by měli získat reálnou představu o tom, že velké množství odpadů, které končí ve směsném odpadu je vytříditelné a dále využitelné.

Cíle

 1. Žák vlastními slovy vyjádří, co je to odpad.
 2. Žák seřadí způsoby nakládání s odpady podle hierarchie nakládání s odpady.
 3. Žák uvede alespoň 5 příkladů vytříditelných složek z komunálního odpadu.
 4. Žák vysvětlí, co je to materiálové využití odpadu.
 5. Žák odůvodní, proč je žádoucí třídit odpad a materiálově jej využívat.
 6. Žák prokáže dovednost používat měřící pásmo nebo krokoměr
 7. Žák předvede vyhledání nejbližšího sběrného dvora na internetové síti a vyhledá také termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů.
 8. Žák navrhne a obhájí řešení problémů, které vyplynuly z práce z terénu.
 9. Žák se naučí samostatně hovořit k danému tématu před ostatními žáky a před videokamerou

Pomůcky

Brožura (podle počtu žáků, kopie); pomůcky na hru „Separace odpadů v domácnosti“; - 2 * 20 lístečků s názvy odpadů; - barevné papíry A4 symbolizující barevné kontejnery - tj. černý, modrý, zelený, žlutý, hnědý, oranžový, červený a kartu se sběrným dvorem, velkoobjemovým kontejnerem a zpětným odběrem); popisky rolí (dle počtu žáků) a visačky; pracovní listy na zapisování sběrných míst pro každou skupinu; 30 x vytištěný dotazník; počítač s přístupem na internet pro každou skupinu; pásmo či krokoměr do každé skupiny; 3 x fotoaparát; 3 velký papír na POSTER; mapa s označenými ulicemi pro každou skupinu; hygienické rukavice pro každého žáka; lepidlo, nůžky, fixy; pravítko do každé skupiny; psací potřeby na zapisování

Klíčová slova

Odpad

Odpad je movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Z pohledu práva přesně odpad definuje zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, kde jsou uvedeny i příslušné definice a povinnosti týkající se odpadů v České republice.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad


Separace (třídění) odpadu

Hlavním účelem třídění odpadu je zredukovat objem celkového komunálního odpadu a vytřídit z něj ty složky, které je možné dále využívat. Tříděním odpadu snižujeme množství odpadu ukládaného na skládky nebo spáleného ve spalovnách odpadu. Třídění odpadu pomáhá vytvářet ekonomický produkt - recyklát.

http://www.trideniodpadu.cz/trideniodpadu.cz/Uvod.html


Nádoby na separovaný (tříděný) sběr odpadu

Barevné nádoby o objemu od 240 l do 3 m3, někdy i více. Používají se plastové popelnice, kontejnery s upraveným víkem, nebo zvony - vždy záleží na tom, jaké auto tyto nádoby vyprazdňuje.

http://www.jaktridit.cz/odpady/jak.html


Materiálové využití opadů (recyklace)

Náhrada prvotních surovin látkami získanými z odpadů, které lze považovat za druhotné suroviny, nebo využití látkových vlastností odpadů k původnímu účelu nebo k jiným účelům, s výjimkou bezprostředního získání energie (definice ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech)

http://www.ekodesign.cz/materialove-vyuziti-odpadu


Upozornění

Silné stránky

 • Práce s pásmem či krokoměrem
 • Rozdělení rolí a spolupráce pracovních týmů
 • Úvod do problematiky, aktivizující hra a podpora studentů k myšlení a seberealizaci

Slabé stránky

 • Důraz na čistotu okolí sběrných nádob nikoli na čistotu vytřídění
 • Měření vzdálenosti sběrných hnízd v jednom úseku nezohledňuje blízkost hnízd ležících v jiných úsecích
 • Nerovnoměrné rozložení  popelnic v jednotlivých úsecích 

Příležitosti

 • Měření vzdálenosti nádob na separovaný odpad a směsný odpad od konkrétní adresy
 • Možnost odvození souvislostí mezi donáškovou vzdáleností ke sběrným hnízdům a intenzitou třídění odpadu
 • Možnost podrobného zmapování nakládání s odpady v blízkém okolí školy

Hrozby

 • Odvoz odpadu během terénní práce (některé popelnice jsou prázdné)
 • Porušení hygienických zásad (příliš tenké rukavice)
 • Kovová pásma – nebezpečí pořezání

Skupiny

Hustodémonskykrutopřísný (HDKP)

 • David Pohan (9.A)
  fotograf
 • Antonín Růžička (9.A)
  kartograf
 • Dominik Poloch (9.A)
  sociolog
 • František Cajthaml (9.A)
  analytik
 • Daniel Novák (9.A)
  počítačový expert
 • Jana Feitlová (9.A)
  zapisovatelka

Team Edward

 • Rosalind Fleischerová (9.A)
  zapisovatelka
 • Pavel Pachman (9.A)
  počítačový expert
 • Georgios Toumpaniris (9.A)
  analytik
 • Alena Nguyenová (9.A)
  socioložka
 • Anna Švarcová (9.A)
  kartografka
 • Gabriela Sojková (9.A)
  fotografka

Zlatá kachna

 • Daniel Vardan (9.A)
  zapisovatel
 • Adam Zima (9.A)
  počítačový expert
 • Marie Vondrová (9.A)
  analytička
 • Daniel Rosa (9.A)
  sociolog
 • Marek Večeře (9.A)
  kartograf
 • Alžběta Motlochová (9.A)
  kartografka
 • Filip Žák (9.A)
  fotograf

Pražská smetánka

 • Kristýna Risterová (9.A)
  zapisovatelka
 • Pablo Huffsteter (9.A)
  počítačový expert
 • Louisa Bělohlávková (9.A)
  analytička
 • Monika Görnerová (9.A)
  socioložka
 • David Říha (9.A)
  kartograf
 • Viktorie Macanová (9.A)
  fotografka

Černí ovče

 • David Buben (9.B)
  sociolog
 • Matěj Hrdina (9.B)
  počítačový expert
 • Robert Bubal (9.B)
  fotograf
 • Matěj Marcinik (9.B)
  zapisovatel
 • Jakubas Krasauskas (9.B)
  kartograf
 • Jakub Čížek (9.B)
  analytik
 • Daniel Hubička (9.B)
  analytik

Koblížc!

 • Viktor Maudr (9.B)
  sociolog
 • Veronika Haklová (9.B)
  počítačová expertka
 • Amálie Pálková (9.B)
  fotografka
 • Nikola Ličková (9.B)
  zapisovatelka
 • Jiří Hanuš (9.B)
  kartograf
 • Sára Sekytová (9.B)
  analytička
 • Adéla Paruchová (9.B)
  analytička

Exkrementi

 • Martin Zemánek (9.B)
  počítačový expert
 • Karina Leonova (9.B)
  fotografka
 • Anna Zemánková (9.B)
  zapisovatelka
 • Michaela Srostlíková (9.B)
  kartografka
 • Nil Černilo (9.B)
  analytik
 • Renáta Kuklová (9.B)
  analytička
 • Aneta Kratochvílová (9.B)
  socioložka

Zprávy

Hustodémonskykrutopřísný (HDKP)

Výstupy naleznete níže

Soubory ke stažení


Team Edward

Výstupy naleznete níže

Soubory ke stažení


Zlatá kachna

Výstupy naleznete níže

Soubory ke stažení


Pražská smetánka

Výstupy naleznete níže

Soubory ke stažení


Černí ovče

Výstupy naleznete níže

Soubory ke stažení


Koblížc!

Výstupy naleznete níže

Soubory ke stažení


Exkrementi

Výstupy naleznete níže

Soubory ke stažení