ZŠ Londýnská, Londýnská 34, Praha 2, 120 00

Kulturu lze vnímat jako souhrn hmotných a duchovních hodnot, které se utvářely v průběhu historie. Tato historie ale není od současnosti oddělená, i dnes z ní vycházíme. Během projektového dne si žáci na příkladu konkrétních míst uvědomí vazby, které má minulost k dnešku. Porovnají historické obrázky s nově pořízenými fotografiemi a pokusí se zjistit příběhy a okolnosti, které se vážou k proměněnému místu.

Problematika

Kultura jako souhrn hmotných a duchovních hodnot vytvořených lidmi je neodmyslitelně spojená s lidskou historií. Tato historie ale není od současnosti oddělená, naše dnešní životy s ní souvisí. Někomu může historie připadat nezajímavá, vzdálená a neživá. Ale je důležité uvědomit si, že je spletená z příběhů živých lidí, a v českých městech, jejichž minulost je často pestrá a dlouhá, je relativně snadné představit si uplynulé doby v kulisách, které známe. Lidé, kteří tu žili dřív, se od nás zase tolik nelišili. Starali se o to, co budou mít večer k jídlu, mají-li kde spát, jestli mají doma teplo. Stýkali se s přáteli, pracovali, aby si vydělali na živobytí, starali se o své děti. Starosti lidí tehdy a dnes byly podobné. Jsou tu jistě odlišnosti, generace našich praprapradědečků neměla elektřinu, před sto lety teprve začínala jezdit auta, naši dědečkové neměli počítače a internet, život byl trochu pomalejší, ale v tom podstatném vypadal stejně jako dnes. Cílem projektového dne je probudit v žácích, kteří většinou dějiny vnímají jako něco odděleného od svého života, zájem o minulost vlastního města a zároveň vědomí, že příběhy, které se tu odehrávaly a odehrávají, k nim mají mnohem blíže, než si mysleli. Vnímat vlastní minulost totiž následně vede k pocitu zodpovědnosti za svět kolem nás, za vlastní život a vlastní budoucnost. Žáci během projektového dne zmapují několik historicky zajímavých lokalit a dohledají jejich příběhy. Kromě toho zjistí, zda obyvatelé města tyto lokality a jejich historii znají a zda je pro ně důležité tyto lokality zachovat či je jim jejich osud lhostejný. V závěru je otevřena diskuse o tom, jak na žáky tyto příběhy působí a co si o nich myslí.

Cíle

 1. Žák popíše dobovou módu u alespoň 5 historických stavebních slohů.
 2. Žák vyjmenuje alespoň 3 kostely vyskytující se v jeho městě či nejbližším okolí a uvede nejbližší kostel u jeho školy.
 3. Žák vyjmenuje alespoň 3 divadla, vyskytující se v jeho městě či nejbližším okolí a uvede nejbližší divadlo u jeho školy.
 4. Žák seřadí v odpovídající časové posloupnosti historické stavební slohy.
 5. Žák provede anketní šetření s veřejností na téma minulosti vybrané lokality.
 6. Žák prostuduje předložené materiály a dohledá informace k vybrané lokalitě.
 7. Žák uspořádává získané informace a zapisuje je do anketního a pracovního listu. Žák prezentuje výsledky své skupiny a zhodnotí proměnu lokality v čase.

Pomůcky

Brožura (podle počtu žáků, kopie); popisky rolí s visačkami (dle počtu žáků); rozpisy činností jednotlivých rolí; 4 x fotoaparát; tištěné pracovní a anketní listy; mapy současné i historické; pracovní listy pro fotografy v elektronické podobě; zalaminované fotografie vybraných lokalit; zalaminované kartičky ke hře “Přesmyčky”; literatura nebo vytištěné soubory informací k jednotlivým lokalitám; nůžky; podložky; dataprojektor k závěrečné prezentaci

Klíčová slova

Přírodní paměť krajiny

Můžeme ji popsat jako systém vzájemných, opakujících se interakcí mezi klimatem, biotou a geologickým (tj. i půdním) prostředím.

Václav Cílek: Paměť krajiny www.cec-wys.org/prilohy/8eccf4a8/Prispevek_Cilek.doc


Kulturní paměť krajiny

Mezi základní prvky kulturní paměti můžeme zařadit kontinuitu, vědomí historie, uspořádání přírodních a kulturních ploch, archeologické a stavební památky, nějaký druh posvátnosti a tu krásu krajiny, která vzniká jejím dlouhodobým a přitom citlivým využíváním.

Zdroj: Václav Cílek: Paměť krajiny www.cec-wys.org/prilohy/8eccf4a8/Prispevek_Cilek.doc


Upozornění

Skupiny

Šéfíkové

 • Agáta Švarcová (9.A)
  fotografka
 • Rosalind Fleischerová (9.A)
  historička
 • Jana Feitlová (9.A)
  asistentka historika
 • Alena Nguyenová (9.A)
  asistentka historika
 • Antonín Růžička (9.A)
  žurnalista

Hustodemondsky krutopřísný

 • František Cajthaml (9.A)
  žurnalista
 • Jiří Toumpaniaris (9.A)
  asistent historika
 • Kryštof Torres (9.A)
  asistent historika
 • Dominik Poloch (9.A)
  historik
 • David Pohan (9.A)
  fotograf

Radci

 • Dan Rosa (9.A)
  žurnalista
 • Dan Vardan (9.A)
  asistent historika
 • Adam Zima (9.A)
  asistent historika
 • Marek Večeře (9.A)
  historik
 • Filip Žák (9.A)
  fotograf

Dobbíci

 • David Říha (9.A)
  fotograf
 • Luisa Bělohlávková (9.A)
  historička
 • Marie Vondrová (9.A)
  asistentka historika
 • Alžběta Motlochová (9.A)
  asistentka historika
 • Kristýna Rusterová (9.A)
  žurnalistka

Zprávy

Šéfíkové

Výstupy naleznete níže


Hustodemondsky krutopřísný

Výstupy naleznete níže


Radci

Výstupy naleznete níže


Dobbíci

Výstupy naleznete níže