ZŠ Chmelnice, K Lučinám 18/2500, Praha 3, 130 00

Život ve městě přináší civilizační stres, který lze snižovat dostatečným množstvím příležitostí pro rekreaci a odpočinek zejména v podobě klidných městských zón a parků. Žáci v projektovém dni zaměří své vnímání na esteticky hodnotné prvky v okolí školy a vytvoří SWOT analýzu blízkého městského parku.

Problematika

Život ve městech přináší pro své obyvatele vedle mnoha výhod (snadná dostupnost zaměstnání, vzdělání, kultury, zdravotní péče atd.) také celou řadu nevýhod projevujících se ve formě tzv. městského (civilizačního) stresu. Jednou z typických forem městského stresu je tzv. kinetický stres, který je způsoben především rychlým životním tempem, každodenní uspěchaností, nutným překonávání značných vzdáleností či pocitem z nedostatku svobody pohybu. Mezi hlavní příčiny kinetického stresu patří nevhodný územní koncept, či nedostatkem příležitostí pro rekreaci a odpočinek. Právě chybějící klidné městské zóny a parky mají bezprostřední vliv na zdraví a psychiku člověka. Mimo odpočinku a rekreace vyžaduje lidská psychika také uspokojení emocionálních zážitků. Ty mohou být ovlivněny právě estetickým působením okolního prostředí a to jak pozitivně, tak i negativně (vizuální degradace prostředí způsobená vandalismem, neudržován zeleň, objekty, veřejné prostory, špína, odpadky). Hlavní myšlenkou projektu je podpořit v žácích vnímání estetické a rekreační funkce města. Žáci si ověří tuto dovednost v prostoru městského parku.

Cíle

 1. Žák rozpozná a najde na mapě zelené (rekreační) plochy okolí své školy.
 2. Žák vlastními slovy vyjádří, co znamenají základní pojmy týkající se estetiky: krása, vkus, kýč.
 3. Žák vlastními slovy vysvětlí pojem rekreace.
 4. Žák vysvětlí rozdíl mezi aktivním a pasivním odpočinkem a souvislosti odpočinku s dopadem na lidské zdraví.
 5. Žák aktivně pracuje ve skupině při terénním průzkumu.
 6. Žák sestaví SWOT analýzu a popíše její jednotlivé části.
 7. Žák zakreslí problémovou mapu.
 8. Žák prezentuje a obhajuje svou skupinovou práci.

Pomůcky

Brožura (podle počtu žáků, kopie),32x rozstříhaných částí osmi obrázků, podle kterých žáci doplňují do křížovek v brožuře , 4x mapa MČ Prahy 2 (pomůcka při křížovce), 4 x fotoaparát (zkontrolovat nabité baterky

Klíčová slova

Krása

Abstraktní pojem, něco co v nás vyvolává pocit líbivosti. Krása je opakem ošklivosti.

Kateřina Hartlová, Co je to krása anorganická,organická, etická (kritéria hodnocení, popis), Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2003


Vkus

subjektivní schopnost posuzovat a hodnotit estetické kvality.

http://www.seminarky.cz/Estetika-maturitni-otazka-7567


Rekreace

Čas/aktivita, kterou lidé věnují odpočinku

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rekreace


SWOT analýza

metoda, která nám umožňuje hodnotit pozitiva a negativa problému z vnitřního (Strengths = Silné stránky, Weaknesses = Slabé stránky) i vnějšího pohledu (Opportunities = Příležitosti, Threats = Horzby).

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rekreace


Fotosyntéza

na spodní straně listů jsou malinké průduchy, kterými rostlina během dne přijímá ze vzduchu oxid uhličitý a vodní páru. Minerální látky rozpuštěné ve vodě přijímá kořeny z půdy. Chemickým procesem přeměňuje oxid uhličitý a minerální látky pomocí chlorofylu na škrob a cukr. Tato rostlinná fabrika je zásobena energií, kterou rostlina čerpá ze světla.

http://www.domek.cz/clanky/zeleny/faktory/Svetlo/intenzita_svetla.htm


Upozornění

Silné stránky

 • Minimalizace práce na počítači (SWOT analýza nejprve na papíře!)
 • Rozdělení rolí, jmenovky
 • Aktivizující hry (křížovka, hra na estetiku)

Slabé stránky

 • Program vyžaduje po žácích základní znalost okolí školy
 • Náročnost na pochopení zadání terénní práce (složitost přidělení částí parku jednotlivým skupinám, je potřeba žáky (zejména kartografy) dobře instruovat, aby věděli, jakou část parku mají mapovat, a také jaké prvky mají do map zaznamenávat
 • Velká vzdálenost do nejbližšího parku

Příležitosti

 • Možnost zkonzultovat SWOT analýzu s odborníkem
 • Možnost navštívit obecní/ městský úřad a vyžádat si projekt plánované revitalizace parku pro porovnání
 • Podrobné prozkoumání celého parku

Hrozby

 • Počasí (terénní část programu je nezbytná);
 • Negativní reakce okolí (na žáky figuranty).
 • Pedagogové mají strach ze zodpovědnosti při práci v terénu

Skupiny

Žížalky

 • Kačka Votrubová ()
  fotografka
 • Daniel Mucha ()
  kartograf
 • Honza Zavřel ()
  průzkumník vybavení
 • Lenka Vaněrková ()
  průzkumnice rekreace
 • Tomáš Havránek ()
  průzkumník estetiky

Borci

 • Jakub Hampl ()
  průzkumník rekreace
 • Martin Kouba ()
  průzkumník estetiky, průzkumník vybavení
 • Dominik Čejka ()
  kartograf
 • Dan Rosen ()
  fotograf

Sýkorky

 • Michelle Francová ()
  fotografka
 • Lucka Jansová ()
  kartografka
 • Tamara Sahakyan ()
  průzkumnice vybavení
 • Simona Gyoriová ()
  průzkumnice rekreace
 • Jaroslav Koutník ()
  průzkumník estetiky

Zprávy

Žížalky

Výstupy naleznete níže

Soubory ke stažení


Borci

Výstupy naleznete níže

Soubory ke stažení


Sýkorky

Výstupy naleznete níže

Soubory ke stažení


Společné zprávy/výstupy