ZŠ Chmelnice, K Lučinám 18/2500, Praha 3, 130 00

Městské prostředí musí promyšleně a šetrně zacházet s každým volným a nevyužívaným prostorem. Žáci v průběhu projektového dne navštíví brownfield, zkoumají genia loci a navrhují jeho revitalizaci s ohledem na různé skupiny obyvatel města.

Problematika

Základní myšlenkou celého programu je podpořit vnímání žáků městského prostředí a to především takzvaných deprimujících zón a narušených pozemků, jinak také známých pod pojmem brownfields, tak aby žáci dokázali ocenit atmosféru daných míst, důležitost jejich opětovného využití a to především v širších souvislostech celého regionu. Žáci by si na vlastní kůži měli vyzkoušet, jak může developerský projekt ovlivnit identitu daného místa, jakým způsobem pozmění image oblasti a jaký dopad bude mít tato změna na obyvatele nejbližšího okolí. Udržitelný rozvoj měst je klíčovou otázkou budoucnosti našich sídel. Problematika využití urbánních půd, suburbanizace (nekontrolovaný rozrůstání měst) a regenerace brownfields patří mezi palčivé otázky současného urbanismu. Tento program by měl žákům ukázat, kdo všechno může ovlivnit plánování měst a především zdůraznit nezbytnou roli občanů v celém procesu. Součástí programu bude návrh revitalizace konkrétního místa v daném ekoregionu a především kritické zhodnocení takového projektu, posouzení ekonomického, ekologického a sociálního dopadu na danou lokalitu.

Cíle

 1. Žák vlastními slovy vyjádří, co je to brownfield.
 2. Žák vlastními slovy vyjádří, co je to brownfield.
 3. Žák předvede argumentaci, proč je lepší stavět na brownfields než na zelené louce.
 4. Žák vyjmenuje alespoň 5 negativních dopadů suburbanizace.
 5. Žák vyjmenuje a vysvětlí tři základní principy udržitelného rozvoje.
 6. Žák se aktivně zúčastní ankety.
 7. Žák navrhne pomocí týmové práce revitalizaci brownfieldu.
 8. Žák popíše ostatním žákům svůj projekt revitalizace brownfieldu a vysvětlí, jaký dopad bude mít navrhovaný projekt na okolí, obyvatele, životní prostředí a ekonomický rozvoj.

Pomůcky

Brožura (podle počtu žáků, kopie), 2 krabičky od sirek (Hra kompaktní město), Popisky rolí (dle počtu žáků), 3 x fotoaparát (zkontrolovat nabité baterky J, karty, kabely pro přenos dat), baterky (prohlídka skladů-exkurze, není nutné, žákům postačily mobily), 3x podkladová mapa A1 brownfieldu, 3x sada stavebních barevných kostek, 3x papír s legendou (umožní žákům popsat funkce staveb), 3x kartičky s kritérii a jejich popisem, Pastelky, fixy, nůžky, 1x květina hodnot s lístky, pamětní disk na uchování dat a fotek (lektor)

Klíčová slova

Brownfield (hnědé pole)

Pojmem brownfield rozumíme nemovitost (pozemek, objekt, areál), která: - je nedostatečně využívaná, je zanedbaná a případně i kontaminovaná - nelze ji vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace - vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity

http://www.czechinvest.org/brownfieldy


Greenfield (zelené pole/louky)

Dosud nezastavěné území, které je využíváno jako zemědělská půda nebo přírodní plocha a je určeno pro novou výstavbu. Nachází se mimo kompaktní zástavbu na okrajích měst.

http://www.suburbanizace.cz/slovnicek.htm


Genius loci (duch místa)

V římské mytologii byl Genius loci duch či bůžek, ochraňující určité místo, často býval zobrazován jako had. V dnešní době je tento výraz užíván hlavně v architektuře a umění pro místa, která mají zvláštní, jedinečnou, charakteristickou, typickou, nenapodobitelnou atmosféru.

http://en.wikipedia.org/wiki/Genius_loci


Suburbanizace

Proces stěhování rezidenčních, komerčních a dalších funkcí z jádrového města do jeho zázemí; jinak také stěhování obyvatelstva a jeho aktivit z jádra do zázemí.

http://www.suburbanizace.cz/slovnicek.htm


Upozornění

Silné stránky

 • Aktivizující hry na začátku programu
 • Rozdělení rolí, jmenovky
 • Metodické pomůcky: kostky, slepá mapa…usnadní prostorovou představivost žáka

Slabé stránky

 • Náročnost závěrečné části na čas a organizaci
 • Květina hodnot – žáci se aktivně neúčastní hodnocení (možné doporučení: žáci hodnotí své projekty vzájemně)
 • Komplexní popsání projektu a jeho analýzy, přesto že žáci dobře pracují při tvorbě, nejsou schopni popsat výsledný projekt vlastními slovy (možné doporučení: osnova závěrečné zprávy)

Příležitosti

 • Možnost exkurze v brownfieldu (nejen osobní návštěva, ale i výklad)
 • Práce s projektem podle metody Charettes
 • Komplexní hodnocení projektů

Hrozby

 • MHD (např. zpoždění či nehoda)
 • Zodpovědnost pedagoga při přesunu MHD
 • Problémy s ukládáním dat a tiskem

Skupiny

Azzaro

 • Kristýna Ivanoska (9.A)
  analytička
 • Markéta Hrušková (9.A)
  projektant
 • Jaroslav Bárta (9.A)
  projektant
 • Daniel Masarik (9.A)
  fotograf
 • Dominika Zámečníková (9.A)
  výtvarnice
 • Lenka Pohanová (9.A)
  žurnalistka

FutuRUM

 • Jan Kolář (9.A)
  žurnalista
 • Lukáš Sentenský (9.A)
  výtvarník
 • Jakub Moláček (9.A)
  fotograf
 • Gabriel Bohm (9.A)
  projektant
 • Václav Donát (9.A)
  projektant
 • Dominik Maroš (9.A)
  analytik

Rybo-centrum

 • Šimon Valta (9.A)
  analytik
 • Martina Zachová (9.A)
  projektantka
 • Hana Pohanová (9.A)
  projektantka
 • Veronika Wertheimová (9.A)
  fotografka
 • Lucka Kovbasňuk (9.A)
  výtvarnice
 • Kristýna Nitschová (9.A)
  žurnalistka

Zprávy

Azzaro

Naše skupina navrhla, že celý areál Nákladového nádraží Žižkov není na jeho rozlohu využitý. My jsme navrhli nahrazení areálu multifunkčním centrem. V této lokalitě se nachází hřbitov, a proto jsme rozhodli, že bydlení nebude hned u něj, ale na opačné straně pozemku. Snažili jsme se o to, aby tento projekt se líbil investorům, protože investice je v tomto případě velmi důležitá. Chtěli bychom areál zaměřit na klidné bydlení pro obyvatele a není naším cílem podpora cestovního ruchu, proto nebude moc hotelů ani jiných obchodních středisek. Jelikož je tato lokalita v blízkosti MHD, nemíníme umožňovat další dopravní prostředky kromě silnic a cyklostezek. V areálu bude park a rybník pro ty, co se lépe cítí v přírodě. Dále na všech budovách budou solární panely, které jsou jak ekologické, tak šetrné. V tomto areálu bude i rekreační centrum, které bude umožňovat setkání obyvatel. V tomto centru je vše co lidi baví, každý si najde své. V nedalekém místě je banka, škola, lékárna. V areálu je rozmístěno několik popelnic na tříděný odpad, který zahrnuje papír, sklo, plast a kartónové obaly.

FutuRUM

Tvář projektu jsme stylizovali jako nástupce projektu 60. let Etarea. Proto jsme se snažili postavit budovy víc na sebe a šetřit tak místem a zároveň dbát na rozvinutí infrastruktury a pohodlí co možná nejekologičtěji. Z velké části nevyužívaného prostoru jsme vytvořili pěkné prostory plné zeleně a obytných prostor. Celou plochu jsme téměř úplně izolovali od hluku a zápachu okolního města. Celé nádraží kromě skladních prostor jsme vybourali a nahradili parky, obytnými budovami, komerčními prostory a mnoha dalšími lépe využitelnými prostorami. Doprava: Futurum je s městem propojeno metrem a silnicí, větší důraz ale klademe na metro kvůli ekologii a životnímu prostředí, proto jsme snažili minimalizovat automobilovou dopravu. Za zmínku stojí i obchodní centrum, které prodává hlavně produkty Fair trade. Pro volný čas nechybí ani koncertní hala, sportoviště, koupaliště, kino a podobně. Naše městská část nepotřebuje žádné komunální služby díky inovativnímu systému , který dopraví odpad přímo na nádražní překladiště ,ze kterého je odvezen vlakem. Naše snaha vedla k rozvoji ekonomiky ,pohodlí obyvatel a ke zlepšení podmínek pro život v Praze.

Rybo-centrum

My bychom postavili na Nákladovém nádraží Žižkov nový obecný projekt Rybo-centrum. Zelené plochy jsme vyřešili lesoparkem s rybníkem uprostřed s odpadkovými koši a pěšími cestami přes lesopark. Dále bychom vybudovali relaxační centrum, menší obchod, letní kino, hřiště. Dostupnost jsme vyřešili autobusovou dopravou a novými příjezdovými cestami a vybudováním podzemního parkoviště, protože šetříme prostor. Byty pro obyvatelstvo jsme umístili s výhledem na park a z druhé strany není umožněn výhled z důvodu vysokých stromů. Nemusíte mít strach, že nebude dostatečné světlo v místnostech. Je možno parkovat v podzemních parkovištích. Obchod je postaven blízko bytových prostor. + Relaxační centrum nabízí: různé druhy masáží, kadeřnictví, fitness, akvapark, saunu, solárium a jiné relaxační prostory. Historie areálu byla zapomenuta v troskách, zcela zanikla. Místa pro setkávání obyvatel jsme vyhradili na park, hřiště a letní kino. Zaměstnání lze získat v relaxačním centru či v obchodním domě.

Společné zprávy/výstupy