ZŠ Chmelnice, K Lučinám 18/2500, Praha 3, 130 00

Přírodní prostředí města není samo o sobě schopné odstraňovat množství odpadu, který občané vyprodukují, proto je třeba cíleně a ekologicky s odpadem nakládat a odpad druhotně využívat. Žáci v projektovém dni měří vzálenosti hnízd na sběrné nádoby, zkoumají jejich naplněnost, kvalitu vytřídění i čistotu okolí a hledají návrhy pro zlepšení zjištěné situace.

Problematika

Nevhodné nakládání s odpady představuje velké riziko pro životní prostředí. Tím, že většina vznikajících odpadů stále končí na skládkách odpadů nebo ve spalovnách, dochází ke znečišťování obnovitelných přírodních zdrojů (voda, vzduch) a k vyčerpávání přírodních zdrojů neobnovitelných (nerostných surovin, fosilních paliv). Odpady je třeba chápat jako cenné suroviny, které mohou být dále využity k výrobě nových věcí. Základním cílem tohoto programu je seznámit žáky s problematikou nakládání s odpady z domácností v jejich ekoregionu. V první části programu si žáci rozšíří své znalosti o jednotlivých druzích odpadu, které běžně vznikají v domácnostech (vytříditelné odpady jako papír, plast, sklo a nápojové kartony, nebezpečné odpady, bioodpady, odpady podléhající zpětnému odběru), možnostech jejich třídění a nakládání s nimi (sběrná hnízda, velkoobjemové kontejnery, sběrné dvory) a o jejich následném materiálovém využití. Ve druhé části programu žáci v malých skupinkách zpracují v terénu vlastní projekt, který je zaměřen na odvození souvislostí mezi donáškovou vzdáleností ke sběrným místům a intenzitou třídění jednotlivých odpadů. Žáci by měli získat reálnou představu o tom, že velké množství odpadů, které končí ve směsném odpadu je vytříditelné a dále využitelné.

Cíle

 1. Žák vlastními slovy vyjádří, co je to odpad.
 2. Žák seřadí způsoby nakládání s odpady podle hierarchie nakládání s odpady.
 3. Žák uvede alespoň 5 příkladů vytříditelných složek z komunálního odpadu.
 4. Žák vysvětlí, co je to materiálové využití odpadu.
 5. Žák odůvodní, proč je žádoucí třídit odpad a materiálově jej využívat.
 6. Žák prokáže dovednost používat měřící pásmo nebo krokoměr
 7. Žák předvede vyhledání nejbližšího sběrného dvora na internetové síti a vyhledá také termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů.
 8. Žák navrhne a obhájí řešení problémů, které vyplynuly z práce z terénu.
 9. Žák se naučí samostatně hovořit k danému tématu před ostatními žáky a před videokamerou

Pomůcky

Brožura (podle počtu žáků, kopie); pomůcky na hru „Separace odpadů v domácnosti“; - 2 * 20 lístečků s názvy odpadů; - barevné papíry A4 symbolizující barevné kontejnery - tj. černý, modrý, zelený, žlutý, hnědý, oranžový, červený a kartu se sběrným dvorem, velkoobjemovým kontejnerem a zpětným odběrem); popisky rolí (dle počtu žáků) a visačky; pracovní listy na zapisování sběrných míst pro každou skupinu; 30 x vytištěný dotazník; počítač s přístupem na internet pro každou skupinu; pásmo či krokoměr do každé skupiny; 3 x fotoaparát; 3 velký papír na POSTER; mapa s označenými ulicemi pro každou skupinu; hygienické rukavice pro každého žáka; lepidlo, nůžky, fixy; pravítko do každé skupiny; psací potřeby na zapisování

Klíčová slova

Odpad

Odpad je movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Z pohledu práva přesně odpad definuje zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, kde jsou uvedeny i příslušné definice a povinnosti týkající se odpadů v České republice.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad


Separace (třídění) odpadu

Hlavním účelem třídění odpadu je zredukovat objem celkového komunálního odpadu a vytřídit z něj ty složky, které je možné dále využívat. Tříděním odpadu snižujeme množství odpadu ukládaného na skládky nebo spáleného ve spalovnách odpadu. Třídění odpadu pomáhá vytvářet ekonomický produkt - recyklát.

http://www.trideniodpadu.cz/trideniodpadu.cz/Uvod.html


Nádoby na separovaný (tříděný) sběr odpadu

Barevné nádoby o objemu od 240 l do 3 m3, někdy i více. Používají se plastové popelnice, kontejnery s upraveným víkem, nebo zvony - vždy záleží na tom, jaké auto tyto nádoby vyprazdňuje.

http://www.jaktridit.cz/odpady/jak.html


Materiálové využití opadů (recyklace)

Náhrada prvotních surovin látkami získanými z odpadů, které lze považovat za druhotné suroviny, nebo využití látkových vlastností odpadů k původnímu účelu nebo k jiným účelům, s výjimkou bezprostředního získání energie (definice ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech)

http://www.ekodesign.cz/materialove-vyuziti-odpadu


Upozornění

Silné stránky

 • Práce s pásmem či krokoměrem
 • Rozdělení rolí a spolupráce pracovních týmů
 • Úvod do problematiky, aktivizující hra a podpora studentů k myšlení a seberealizaci

Slabé stránky

 • Důraz na čistotu okolí sběrných nádob nikoli na čistotu vytřídění
 • Měření vzdálenosti sběrných hnízd v jednom úseku nezohledňuje blízkost hnízd ležících v jiných úsecích
 • Nerovnoměrné rozložení  popelnic v jednotlivých úsecích 

Příležitosti

 • Měření vzdálenosti nádob na separovaný odpad a směsný odpad od konkrétní adresy
 • Možnost odvození souvislostí mezi donáškovou vzdáleností ke sběrným hnízdům a intenzitou třídění odpadu
 • Možnost podrobného zmapování nakládání s odpady v blízkém okolí školy

Hrozby

 • Odvoz odpadu během terénní práce (některé popelnice jsou prázdné)
 • Porušení hygienických zásad (příliš tenké rukavice)
 • Kovová pásma – nebezpečí pořezání

Skupiny

Gumovníci

 • Jan Uhlík (8.B)
  měřič, matematik
 • Bolek Kerouš (8.B)
  fotograf
 • Dan Kaválek (8.B)
  zapisovatel
 • Jakub Fliegel (8.B)
  výtvarník

Mauntfíldi

 • Sandra Lukasová (8.B)
  zapisovatelka
 • Štěpán Krátký (8.B)
  měřič, matematik
 • Martin Schůrek (8.B)
  fotograf
 • Nikola Tenglerová (8.B)
  výtvarnice

Krokaři

 • Eva Zemanová (8.B)
  fotografka
 • Filip Roček (8.B)
  výtvarník
 • Kristýna Neužilová (8.B)
  zapisovatelka
 • Linda Boňová (8.B)
  matematička, měřička

Profesionální prohrabávači popelnic

 • Jana Dlasková (8.B)
  fotografka
 • Petra Moucová (8.B)
  měřička, matematička
 • Lukáš Pospíšil (8.B)
  zapisovatel
 • Lada Benáková (8.B)
  výtvarnice

Zprávy

Gumovníci

Nejmenší vzdálenost mezi kontejnery na směsný odpad byla v ulici K Vrcholu 6-8, vzdálenost byla 8 metrů. Nejdelší vzdálenost mezi kontejnery na směsný odpad byla v ulici Na Balkáně 98-82, vzdálenost byla 132 metrů. Nejmenší vzdálenost mezi kontejnery na tříděný odpad byla Balkáně 64-82, vzdálenost byla 302 metrů. Nejdelší vzdálenost mezi kontejnery na tříděný odpad byla Balkáně 138-82, vzdálenost byla 370 metrů. Nejčistší okolí bylo u kontejneru Na Balkáně 126. Nejznečištěnější kontejner byl u Sokolovny v ulici Na Balkáně. Nejvíce naplněný kontejner byl na adrese Na Balkáně 78. Nejprázdnější kontejnery byly na začátku ulice Na Balkáně 138-100. Kontejnery byly právě vyvezeny. Podle našich zjištění by se měli provést následující opatření: 1. Mělo by se zlepšit prostředí kolem popelnic, tím že by se kolem nich častěji zametalo a uklízelo. 2. Měli by se pokutovat lidé, kteří by se přehrabovali v popelnicích a jinak znečišťovali okolní prostředí. 3. Lidé by měli více třídit odpad a neházet ho do směsného odpadu, protože pak odpad končí na skládkách a ve spalovnách. 4. Mohli by se zaměstnat bezdomovci, kteří by posléze dotřiďovali odpad. 5. Častěji by se měli objevovat kontejnery na bioodpad a na textilní látky.

Mauntfíldi

Nejmenší vzdálenost mezi směsnými kontejnery je 17 metrů. Procházeli jsme oblastí, kde mají domy své popelnice a byly od sebe pár metrů (ulice Pod Vrcholem, Na Vlastním, V Domově a Šikmá). Největší vzdálenost mezi směsnými kontejnery je 85 metrů (na rohu ulice V Domově a Šikmé). Nejmenší vzdálenost mezi tříděnými kontejnery je 320 metrů (v ulici V Domově). Největší vzdálenost mezi tříděnými kontejnery je 400 metrů (Na Balkáně). Nejčistší okolí u směsných kontejnerů bylo v ulici V Domově. Nejznečištěnější okolí bylo u kontejnerů v ulici K Lučinám (plast, sklo-bílé a barevné, papír, nápojové kartony). V ulici byl přistaven kontejner ne velkoobjemový odpad. Nejvíce plné popelnice byly v ulicích V Domově a Na Balkáně (směs, plast-100%). Během našeho projektu byly kontejnery vyvezeny již v 8 hodin. Nejprázdnější kontejnery byly v ulicích V Domově a Na Balkáně (sklo 20%). Naše návrhy: Zvýšení počtu kontejnerů na říděný odpad. Zlepšit úklid v okolí kontejnerů, dále doporučujeme zvýšení počtu sáčků na psí exkrementy v ulicích.

Soubory ke stažení


Krokaři

Nejmenší vzdálenost mají kontejnery na směsný odpad v ulici Na Vrcholu 6-5, je to 13 metrů. Nejdelší vzdálenost mají kontejnery na směsný odpad v ulicích Na Vrcholu 12-6, je to 47 metrů. Nejmenší vzdálenost mají kontejnery na tříděný odpad v ulici K Lučinám 3-21, je to 133 metrů. Nejdelší vzdálenost mají kontejnery na tříděný odpad v ulici Na Vrcholu 34 – 9, je to 225 metrů. Nejčistší okolí kontejneru bylo u domu K Lučinám 7. Nejšpinavější okolí kontejneru bylo u domu Na Vrcholu 9. Nejplnější kontejnery byly v ulici Na Vrcholu 21,11 a 9. KONTEJNERY SE POTÉ VYVÁŽELY. Nejprázdnější kontejner byl v ulici K Lučinám 3. Naše návrhy zní:Více kontejnerů na tříděný odpad. Vystavět více recyklačních továren. Pokuty za nepořádek kolem popelnic. Častěji přistavovat velkoobjemové kontejnery do ulic. Zlepšit úklid kolem popelnic. Vystavět více podzemních kontejnerů.

Profesionální prohrabávači popelnic

Nejblíže u sebe jsou tyto kontejnery na směsný odpad: U Kněžské Louky 9, U Kněžské Louky 10 vzdálenost: 2metry. Nejdále jsou od sebe tyto kontejnery na směsný odpad: K Lučinám 11, K Lučinám 15, vzdálenost: 60metrů. Nejblíže jsou u sebe tyto kontejnery na tříděný odpad: Chmelnice 1, Chmelnice 2, vzdálenost 15cm. Nejdále jsou od sebe tyto kontejnery na tříděný odpad: K Chmelnici 1, U Kněžské Louky 15. Nejčistěji bylo Chmelnice 1. Nejvíce špíny bylo U Kněžské Louky 15. Nejvíce odpadků bylo U Kněžské Louky 15. Nejvíce prázdno bylo u K Lučinám 15. Mmy bychom udělali: 1. Popeláři by měli odvézt všechny odpadky, zamést zbytky. 2. Reklamní kampaň proti poškozování popelnic (poučení pro občany). 3. Dostatek míst pro popelnice na třídění odpadů (v každé ulici jedna).